02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Биохимия

– Кръвна захар;
– Кр. за хар – 4-кратен профил;
– 4-крат на урина;
– Кр. за хар – 4-кратен профил;
– Кр. за хар – 3-кратен профил;
– 3-крат на урина;
– Кр. захар – 3-кратен профил;
– Обременяване с глюкоза;
– Гликиран хемоглобин HbA1C;
– Общ белтък;
– Албумин;
– Урея;
– Креатинин;
– Пикочна к-на;
– Билирубин – общ;
– Билирубин – общ + дир;
– Холестерол – общ;
– Триглицериди;
– Холестерол + тригл;
– Холестерол – профил;
(HDL. LDL. VLDL. Тригл.)
– ACAT (GOT);
– АЛАТ (GPT);
– Га ма ГТ;
– АСАТ + АЛАТ + гама ГТ;
– Aлкална ф-за;
– Алфа амилаза;
– LDH.