02/81 55 340

Общите условия

Настоящият документ представлява общите условия за ползване на предоставяните от Медицински Център „Св. Пантелеймон“ ЕООД безплатни информационни услуги посредством уебсайт www.medicinabg.com („Общите условия”) и урежда договорните отношения между Медицински Център „Св. Пантелеймон“ ЕООД  и правото на всеки един от потребителите да използва безплатно за лични и нетърговски цели достъпните през уебсайта www.medicinabg.com безплатни информационни услуги при спазване на условията по-долу.

Чрез достъпа до интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте уебсайта www.medicinabg.com.

І. ДЕФИНИЦИИ 

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение: 

1.1. „IP адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа;

1.2. Медицински Център „Св. Пантелеймон“ ЕООД (наричано по-долу Медицински Център „Св. Пантелеймон“) е лечебно заведение за извънболнична помощ, регистрирано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 121057557, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 15, тел.: 02 /81 55 340; 0700 17 012, е-mail: office@medicinabg.com, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него портал: https://medicinabg.com/;

1.3. www.medicinabg.com /Уебсайтът www.medicinabg.com (https://medicinabg.com) е уебсайт (портал) – виртуален информационен ресурс, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги, описани в настоящите Общи условия;

1.4. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

1.5. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена;

1.6. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи;

1.7. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта www.medicinabg.com информационни услуги.

1.8. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация. 

1.9. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.10. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. МЦ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” чрез Уебсайта www.medicinabg.com предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Основните характеристики на услугите, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:

(1) възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. www.medicinabg.com предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти и други;

(2) възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в Интернет страницата;

(3) възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционална форма за запитване в рамките на Интернет страницата, т.нар. „форма за обратна връзка“. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни посочените полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния потребител и Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” за предоставяне на определена услуга и не поставя Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” и потребителя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния потребител, отправил запитване по имейл до Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”, е сключил договор с Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”. Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.

(4) възможност за абониране за пощенски списък на Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”, който да бъде получаван на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес на електронна пощенска кутия;

(5) възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от потребителя имейл, посредством функционална препратка от Интернет страницата. За целта е необходимо потребителят да избере конкретна функционална препратка на Интернет страницата (място, на което е изписан имейл адрес на Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент заложен на устройството;

(6) възможност за запазване на час, посредством функционална препратка от Интернет страницата. За целта е необходимо потребителят да избере конкретна функционална препратка на Интернет страницата (място, на което е изписано „запази час“ и върху него може да се „кликне“) и ползваното от него устройство да препрати към платформата superdoc.bg. Платформата superdoc.bg не е част от уебсайт www.medicinabg.com и Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” не носи отговорност за коректността и надеждността на информацията и услугите, достъпни чрез платформата superdoc.bg.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, на Уебсайта www.medicinabg.com.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.medicinabg.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.medicinabg.com. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта www.medicinabg.com, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта www.medicinabg.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта www.medicinabg.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

  1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

4.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2.

4.2. Договорът се сключва на български език. 

4.3. Договорът има действие до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.

4.4. При сключване на договора между Потребителя и Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”, потребителят извършва изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документи и електронните удостоверителни услуги  (ЗЕДЕУУ), с което декларира, че е запознат с Общите условия на сайта, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва, както и че е запознат с Политиката (декларация) за поверителност на данните на Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”.

  1. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
  2. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”. При извършване на промени в Общите условия, Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта www.medicinabg.com Промените в Общите условия влизат в сила спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ без да е необходимо изрично уведомяване на последните.
  3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

6.1. Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.

6.2. Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” си запазва всички права посочени в предходната алинея.

6.3. Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”.

6.4. Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Интернет страницата не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

VII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

7.1. Информацията и материалите, достъпни на Интернет страницата (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” на който и да е от потребителите на Интернет страницата.

7.2. Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.

7.3. Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е потребител и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от потребител на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата).

7.4. Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”.

7.5. Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

7.6. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта www.medicinabg.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), нашата Политика (декларация) за поверителност на данните и свързаното българско и европейско законодателство. 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

  1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” или прекратяване на поддържането на Уебсайта www.medicinabg.com; 

б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването; 

в/ при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява
задълженията си;

г/ при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

д/ други предвидени в закона случаи. 

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

10.2. Уебсайтът www.medicinabg.com се поддържа от Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Медицински Център „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта www.medicinabg.com извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

10.3. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

10.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са приети на 18.05.2022 г.