Information

В Медицински център „Свети Пантелеймон” се извършват психологични консултации. Тези консултации не се покриват от здравната каса. Поради тази причина те се заплащат от клиента или неговия работодател (в случаите, в които абонатите са включили в пакета си тази услуга).

Психологичното консултиране за разлика от психиатричното лечение не използва фармакология. В зависимост от проблема на клиента консултирането може да включва компоненти от различни психотерапевтични подходи – психоаналитичен, когнитивно-поведенчески, системен и т.н.

Психологическото консултиране за разлика от психотерапията се характеризира с относителна краткосрочност и интензивност. Чрез него се подпомага личността да повиши потенциала си за справяне с проблеми ситуации като кризи в междуличностните отношения, кризи на личността, загуба, справяне с промяна, тревожни и депресивни състояния и др.

Психотерапията се характеризира с по-задълбочена и системна работа с клиентите, поради наличието на по-сериозен проблем или заболяване. Когато състоянието е свързано с психично заболяване или е било налице продължително време обикновено клиентът се включва в по-дългосрочна грижа с цел оптимално адресиране на проблема.

Моделът на работа на психолозите в МЦ Св. Панталеймон е биопсихосоциален и при необходимост се включват и други видове медицински и/или помагащи специалисти. Работата с клиента е както на индивидуално равнище (ценности, нагласи, проекции, развитие на саморефлесия, самооценка) , така и на равнището на обкръжаващата го среда и контекста, в който се случва, развива и поддържа проблемът или заболяването.

Психолозите, които консултират при нас, са с дългогодишна практика и са профилирани в работа с различни възрастови групи.
В нашия център работят детски психолози, както и такива за възрастни хора.
Всеки от тях има опит в диагностиката, лечението и рехабилитацията на клиенти с различни психологични проблеми.

Основни услуги които предлагаме:

– Индивидуални психологични консултации за деца/юноши и възрастни (на български и английски език);
– Индивидуална психотерапия за деца/юноши и възрастни (на български и английски език);
– Индивидуални и групови консултации при кризисни ситуации;
– Индивидуални и групови консултации в сферата на трудовата и организационната психология;
– Семейни консултации.

Нашите специалисти са с различни профили и работят с широк набор от проблеми свързани с развитието и психичното функциониране на индивида, сред които:
– Нарушения на процеси, свързани с когнитивното функциониране (внимание, памет);
– Проблеми със съня;
– Проблеми в общуването;
– Стресови състояния;
– Тревожни/ депресивни състояния;
– Психосоматични заболявания;
– Разстройства на развитието – умствено изоставане, разстройства от аутистичния спектър и др.
– Разстройства, свързани с дегенеративни мозъчни промени – деменции;
– Емоционално-поведенчески разстройства;
– Личностови разстройства;
– Афективни разстройства;
– Панически разстройства;
– Обсесивно-компулсивни разстройства;
– Посттравматични стресови разстройства;
– Хранителни разстройства;
– Проблемна употреба на алкохол и наркотици;
– Хазартни зависимости.

За да запишете час с наш специалист психолог, позвънете на 0700-17-012 .