02/81 55 340

Специалист по: психолог

Проблеми, които решава: Младен Владимиров има 15 годишен опит, свързан с индивидуалното и семейно консултиране.

Следдипломни квалификации и специализации:
• Семейна терапия;
• Кризисни интервенция и психологическа помощ при екстремни ситуации.

Специални професионални интереси (попълва се ако е приложимо):
• Превенция на професионалния стрес;
• Кризисни интервенция.

Образование:
Психология – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионално развитие:

От 2015 г.– до момента.
Заемана длъжност: Психолог-консултант.

Основни дейности и отговорности:
– Психодиагностика;
– Кризисни интервенции;
– Осъществяване на индивидуално и семейно консултиране;
– Изготвяне на психологически становища и експертизи.