Специалист по: Психиатрия, Психотерапия, Семейно консултиране.

Проблеми, които решава:
• Невротични, депресивни и страхови състояния (вкл. Телесните им прояви).
• Злоупотреба или зависимост към: наркотици, алкохол, медикаменти, храна, хазарт и др.
• Проблемни отношения с: Съпруга/та, децата, родителите, колегите и др.
• Сексуални дисфункции.
• Разстройства на съня.
• Стрес и житейски кризи.
• Психотични състояния в детска, зряла и напреднала възраст.
• Сработване на екипи и оптимизиране работата на организации.

Езици които владее: Френски и Руски.

Образование:
– Висше, Медицина, Медицинска академия – София 1990 г.
– УИН на лекаря: 2300002187.

Следдипломни квалификации и специализации:
¨1994 г. – Психиатрия, Медицинска академия, Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия, Катедра Психиатрия, София
¨1995 г. – Групова психотерапия, Медицинска академия, Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия, Катедра Психиатрия, София
¨1993-2000 г. – Краткосрочна психотерапия, Обучителна програма към Обществото на краткосрочните психотерапевти в България, София
¨1998 г. – ReTeaming (обучителна програма по изграждане, развитие на екипи и оптимизиране работата на организации) с Ben Furman MD, Lic.Psych., Director of International ReTeaming Institute, Helzinki, Finland
¨2000 г. – Фокусирани към решения консултативни подходи, c Anders Claesson Lic.Psych., и Agneta Castenberg Lic.Psych., FKC Mellansjö, Stockholm, Sweden
¨1996-1998 г. – Тренинг по краткосрочна психотерапия в екип към Фондация “Социален форум”, София
¨1997 г. – Европейска конференция по краткосрочна психотерапия “Life in Change”, София
¨1997 г. – Насочена към решения краткосрочна психотерапия II, със Steve de Shazer Lic.Psych., Director of Brief Family Therapy Center, Wisconsin, Milwaukee, USA; Gale Miller Ph.D, Marquette University, Wisconsin, USA; Arild Aambo Lic.Psych., Oslo, Norway
¨1996 г. – Философия на постмодерните терапевтични подходи, с Gale Miller (вж по-горе)
¨1995 г. – Заявителят на психотерапията – ориентирани към ресурсите подходи в краткосрочната системна терапия (AGS Модел на консултиране), с Ernst Salamon Lic.Psych., AGS Institute, Stockholm, Sweden; Imelda McCarthy Ph.D., Dublin, Ireland
¨1995 г. – Фокусиране и решения, с Arild Aambo (вж по-горе)
¨1994 г. – Насочена към решения краткосрочна психотерапия I, със Steve de Shazer (вж по-горе)
¨1993 г. – Позитивна психотерапия, с Arno Remmers, Германско дружество по позитивна психотерапия, позитивна фамилна терапия и транскултурална психиатрия
¨1992 г. – Абстинентни състояния, с д-р Ф. Лазаров и д-р Д. Владимиров, Университетска болница “Простор”, Софияи др.

Професионално развитие:

Период: 1991-1995 г.
Заемана длъжност: Психиатър.
Име на работодателя: Психиатрична болница Карлуково.
Основни дейности и отговорности: Лечение на хора с психични проблеми.

Период: 1995-1996 г.
Заемана длъжност: Завеждащ отделение.
Име на работодателя: Психиатрична болница Карлуково.
Основни дейности и отговорности: Лечение на хора с психични проблеми и ръководство на екип.

Период: 1996-1997 г.
Заемана длъжност: Психотерапевт към телефон на доверието
Име на работодателя: БЧК
Основни дейности и отговорности: Консултиране на хора с психични, поведенчески, семейни, комуникативни и др. проблеми.

Период: 1996-1998 г.
Заемана длъжност: Районен психиатър.
Име на работодателя: ХХІІ поликлиника, София
Основни дейности и отговорности: Консултиране и лечение на хора с психични, поведенчески, семейни, комуникативни и др. проблеми.

Период: 1996-1999 г.
Заемана длъжност: Психотерапевт и ръководител на екип за краткосрочна психотерапия
Име на работодателя: Фондация “Социален форум”.
Основни дейности и отговорности: Консултиране на хора с психични, поведенчески, семейни, комуникативни и др. проблеми и ръководство на консултативен екип.

Период: 1998-1999 г.
Заемана длъжност: Терапевт.
Име на работодателя: Национален център по наркомании.
Основни дейности и отговорности: Консултиране на хора със зависимости към наркотици, медикаменти, алкохол, хазарт, храна и др.

Период: 1999-2000 г.
Заемана длъжност: Терапевт.
Име на работодателя: Столичен консултативен център по проблемите на наркоманиите.
Основни дейности и отговорности: Консултиране на хора със зависимости към наркотици, медикаменти, алкохол, хазарт, храна и др.

Период: 1998 г. и понастощем
Заемана длъжност: Консултант по сработване на екипи и оптимизиране работата на организации (ReTeaming консултант).
Име на работодателя: Свободна практика.
Основни дейности и отговорности: Сработване на екипи и оптимизиране работата на организации.

Период: 2002-2003 г.
Заемана длъжност: Супервизор, индивидуален консултант и координатор групи
Име на работодателя: Консултантски Център към “Център за независим живот”, София.
Основни дейности и отговорности: Супервизия на екипи и служители, консултиране на хора с физически увреждания, координиране функционирането на работни групи.

Период: 2000 г. и понастоящем.
Заемана длъжност: Психотерапевт, психиатър и консултант.
Имена на работодателите:
Медицински центрове:
– СЕНТ ТОМА, София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 91
– СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН, София, ул. “Княз Борис І” № 21
– ПАНАЦЕЯ, София, ул. “К. Иречек” № 48
– ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ, София, ул. “Московска” № 3
– ПАНСАНУС, София, ул. “Одрин” № 95
– МЕДСТОМ, София, бул. “Дондуков” № 26-А
– МЕДЕЛЕК, София, бул. “Мария Луиза” № 191
– К-ка “Д-р МИХАЙЛОВ”, София, бул. “Македония” № 8
– САНУС ПРИМА, София, ул. “Св. Георги Софийски” 14-20 № 10
– ЦЕНТЪР ЗА АМБУЛАТОРНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА, София, ул. “Солунска” № 22 и др.
Основни дейности и отговорности:
Консултиране и лечение на хора с психични, поведенчески, семейни, комуникативни и др. проблеми.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Общество на краткосрочните психотерапевти в България

Научни публикации:
Г. Атанасов, Т. Младенов, Д. Стаменов – Психотерапия в страната на решенията, София, издателство “Интервю прес”, 2001г.