02/81 55 340

Специалист по: Клиничен психолог

Проблеми, които решава: Д-р Росица Рачева е с дългогодишен опит в сферата на клиничната и трудово-организационната психология. Клиничният й опит включва работа, както с различни разстройства (зависимости към алкохол, наркотици, хазарт; тревожно-депресивни, панически, личностови и др. разстройства), така и работа с различни временни и преходни състояния, причинени от високи нива на стрес и напрежение. Опитът й в сферата на трудовата и организационната психология включва работа по превенция на стрес на работното място, справяне с кризисни ситуации, изработване на стратегии за оптимизиране на работния процес, изработване на механизми за мониторинг и оценка на справянето на служителите на работното място и др.

Специални професионални интереси: Превенция, лечение и рехабилитация на зависимости към алкохол, наркотици, хазарт.

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Professional training for social sciences Said Business School, Oxford.
2. Управленски умения Българско Училище за Политика.

Езици които владее: Английски език, Руски език.

Образование:
– Доктор по Психология – ИИНЧ, БАН;
– Магистър по Клинична психология – НБУ;
– Магистър по Социални интервенции основани на доказателства – University of Oxford.

Професионално развитие:

Период: 2016 –
Заемана длъжност: Главен асистент.
Име на работодателя: Департамент Психология, Институт за изследване на населението и човека, Българска Академия на Науките.
Основни дейности и отговорности: Изследователска дейност в сферата на психологията.

Период: 2010-2016г.
Заемана длъжност: Клиничен психолог.
Име на работодателя: Групова практика за извънболнична психиатрична помощ “Коев и СИЕ”
Основни дейности и отговорности: Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с различни психологични проблеми.

Период: 2003 – 2008
Заемана длъжност: Клиничен психолог.
Име на работодателя: Национален център по наркомании/ ДПБЛНА.
Основни дейности и отговорности:
– Превенция, лечение и рехабилитация на зависимости към психоактивни вещества;
– Разработване на проекти в сферата на зависимостите.

Период: 2001–2004г.
Заемана длъжност: Психолог, ръководител програма.
Име на работодателя: Терапевтична общност “Феникс”.
Основни дейности и отговорности: Разработване на програма, Рехабилитация на зависимости.

Научна и приложна дейност:
• 2018 – 2021 – Когнитивно функциониране и личностови особености при лица с проблемна употреба на психоактивни вещества. Връзка с рисково поведение на пътя – планова тема.
• 2018 – 2021 – Взаимовръзка между психо-социални и епигенетични характеристики при лица с проблемна употреба на психоактивни вещества
• 2017- 2018 – Изследване на проявите на агресия и насилие в училище – форми, фактори и мотиви
• 2017– 2019 – Стил на шофиране и рисково поведение на пътя
• 2017–2018–Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на МПС
• 2017 – 2018 – Изследване на проявите на агресия и насилие в училище – механизми, мотиви и форми
• 2009- 2010 – Адаптация на ММРI-А (Minessota Multiphasic Personality Inventory – Adolescents) за България
• 2009- 2010 – Адаптация на ADAD 2 (Adolescents Drug Abuse Dialogue) за България
• 2007 –2008 – Адаптация на EuropASI (European Addiction Severity Index) за България
• Януари 2007-Август 2007 – изследване на ефективността на интервенции, свързани с управление на поведението чрез подкрепления, при лечението на лица с проблемна употреба на психоактивни вещества в извънболнични програми (системен анализ)
• Февруари 2004 – Август 2004 – изследване използването на Substitol за детоксификация и поддържащо лечение на зависими от хероин пациенти.

Членства в научни дружества и Асоциации:
• От 2000г. член на Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия
• От 2007г. член на асоциацията на стипендиантите на програмата Чивнинг (Chevening programme), Великобритания

Участие в научни форумии:
• Участие в Европейска конференция по психология, Москва, 2-5 юли 2019г.
• Участие в конференция на департамент по Психология, ИИНЧ, БАН, 2019
• Участие в кръгла маса на тема “Ролята на човешкия фактор в пътната безопасност”, 2018
• Участие в кръгла маса на тема “Психично благополучие на човека – фактори на влияние”, организирана от Департамента по психология, ИИНЧ, БАН, 2018
• Участие в VII Международна конференция по символен интеракционизъм, Топола 04-08 юли, 2016
• Участие в VI Национален конгрес по психология, София, 18-20 ноември 2011г.
• Участие в VI Национален конгрес по психология, София, 18-20 ноември 2011г
• Участие в Четвъртата национална школа за докторанти и млади изследователи в областта на психологията и социалните науки на тема: „Социалните науки в подкрепа на практиката”, организирана от Департамента по психология, ИИНЧ, БАН, София, м.май 2011.

Научни публикации:
– Racheva, R., Totkova, Z. (2019) Psychometric properties of method for assessment of executive functions: Relations with risky driving behavior. Behavioral Scinces (in print)
– Totkova, Z., Racheva, R. (2019) The Bulgarian version of multidimentional driving style inventory: Psychometric properties. Behaviuor Science (in print)
– Panchelieva, Ts., Totkova, Z., Racheva, R.(2019) Measuring impact of organizational culture and strategic orientation on team effectiveness: an industry research. Behavioral Science (in print)
– Racheva, R., Totkova, Z. Shtetinski, D. and Andreev, B.(2019) Validity and reliability of methods for assessment of cognitive functions in drivers. Psychological research, Vol.22, No 3, p.776-788, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).
– Totkova, Z. and Racheva, R. (2019) Multidimensional method for
assessing personality characteristics related to risky driving behavior.
Psychological research, Vol.22, No 3, p.746-775, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).
– Racheva, R., Totkova, Z.. (2019). Cognitive characteristics related to driving. Psychological research, vol. 21, No.2, p. 195-209, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).
– Totkova, Z., Racheva, R. (2019). Personality characteristics related to risky driving. Psychological research, vol. 21, No.2, p. 171-193, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).
– Zografova, Y., Bakalova, D., Hristova, A., Andreev, B., Nedeva-Atanasova, V., Racheva, R. and Z. Totkova (2019). Personality and family environment: Antecedents of student aggression. Psychological research, Vol.22, No 3, p. n689-711, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).
– Racheva, R. (2017). Risk factors associated with substance abuse in adolescents. Psychological Research, 20, 1, 2017, pp.85-94, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).
– Racheva, R., Nikolov, N., Dimov, M. (2014). Personality profile of adolescents with substance use disorders, Bulgarian Journal of Psychology, VII National Congress of Psychology, pp.1045-1057, ISSN 0861-7813
– Racheva, R. (2011). Evidence-based psychosocial interventions for treatment of adolescents with substance use disorder. Psychological Research, issue N .3392, pp. 239-248, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).
– Racheva, R., Pencheva, E. (2011). Personality traits of drug abusing or drug dependent adolescents. Bulgarian Journal of Psychology, VI National Congress of Psychology, vol.3-4, p.622-628, ISSN 0861-7813
– Racheva, R., Raycheva, T. (2011). Drug-related treatment: treatment demand and treatment availability. 2011 National report (2010 data) to the EMCDDA. Available at: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index191776EN.html
– Racheva, R. Nikolov, N. (2011). The Bulgarian adaptation of MMPI-A: psychometric characteristics of the instrument and opportunities for its implementation in the clinical practice. Bulgarian Journal of Psychology, VI National Congress of Psychology,vol.3-4, p. 614-621, ISSN 0861-7813
– Raycheva, T., Racheva, R., Groshkova, T., Vasilev, P., Nikolova, E., Naslednikova-Raynova, R. (2009). Guidelines for good practice in psychosocial rehabilitation of addictions, Sofia, ISBN 978-954-9448-06-1
– Vasilev, G., Alexieva, D., Pavlova (Racheva), R. (2006). The safety and efficiency of oral slow release morphine for maintenance treatment in heroin addicts: a 6-month open non-comparative study. European Addiction Research, vol.12, No 2, p.53-60, ISSN 1022-6877 (Print); 1421-9891 (Online)