Information

Медицинскицентър „Св. Пантелеймон” осигурява експертен съвет за пациенти с невро-онкологични заболявания

Медицинскицентър„Св. Пантелеймон” осигурява за пациенти с онкологични заболявания на централната и перифернанервна система възможността да се обърнат към високо-квалифициран експертен съвет, предоставящ възможност за комплексна диагностика и лечение на тези състояния. В неговия състав влизат широк кръг от доказани медицински специалисти-невролози, рентгенолози, неврохирурзи, патолози, онколози, радиотерапевти и психолози, които едновременно и координирано изготвят диагностично-терапевтичен режим, съобразен към индивидуалните особености на пациента.

Всеки пациент получава оптимална грижа и прецизен, индивидуален режим

При нас внимателно се оценява състоянието на всеки пациент. Ако са необходими допълнителни изследвания, те се назначават своевременно и резултатите се анализират бързо. Екипният подход на работа и квалифицираните и опитни специалисти дават възможност за индивидуален подход, като се изработва специфичен диагностично-терапевтичен план с точен график за дейности по съответните клинични направления. Функционирането на експертния съвет е подсигурено от бърз достъп към всички съвременни методи за диагностика и лечение на пациенти с невро-онкологични заболявания.

В хода на работа специалистите от експертния съвет действат координирано и обсъждат помежду си резултатите на всеки етап от диагностиката и лечението на пациента. Това дава възможност да се проследяват от близо ефективността, като може своевременно да се направят корекции, ако такива се налагат.

Отчитането на особеностите и нуждите на всеки болен е изключително важно за избора на подходящо лечение. Фактът, че нашите медицински специалисти винаги са на разположение на пациента, дава необходимото спокойствие, така че той да премине уверено през всички необходими процедури.

Предимствата на комплексния подход на Медицински център „Св. Пантелеймон”

Резултатите от нашият комплексен метод превъзхождат тези на традиционните подходи. Основните предимства за болните са:

  • Висока ефективност на лечението, отчитайки индивидуалните особености на всеки пациент.
  • Значително съкращаване на времето за диагностика и включване на подходящо лечение. Не се налага пациентът да търси допълнително мнение от различни специалисти. Нашият експертен съвет ще разгледа и анализира задълбочено наличната медицинска документация. При необходимост от провеждане на допълнителни изследвания, такива могат да се осъществят в нашия клинично-лабораторен комплекс.
  • Индивидуален подход вместо насочване към обща терапия.
  • Внимание към пациента, човешко отношение, изграждане на високо доверие между лекар и пациент, и психологическа подкрепа и за болния, и за неговите близки.
  • Изработка на индивидуален терапевтичен план и обсъждането му с пациента и неговите близки, така че последният да е наясно с всяка стъпка от него и очакваните резултати от дейностите по съответните клинични направления.
  • Съвременно оборудване и методи на лечение.
  • Възможност пациентът да се информира по всяко време за възникнали промени в неговото състояние и предстоящите диагностични и терапевтични процедури.

Дейността на експертния съвет не се заплаща по линия на Здравната каса, но може да се поеме от допълнителното осигуряване в частни фондове или от медицински застраховки.

Организация на диагностично-терапевтичния процес.

Много от нашите пациенти се интересуват как точно протича диагностиката и лечението на пациенти с невро-онкологични заболявания в Медицинскицентър „Св. Пантелеймон”. От първоначалната визита на болния, цялата организационна и координационна дейност се поема от нашия екип. Нашите асистенти уведомяват пациента и неговите близки за всяка стъпка, предстояща среща или процедура. Ако има необходимост от допълнителни изследвания, те се организират от нас. Също така ние съдействаме за етапното преразглеждане на случаите от членовете на експертния съвет, за всеки отделен болен, с оглед актуализирането на лечението според промените в неговото състояние.

Подкрепа и за близките на пациентите

Освен самият пациент, неговото семейство и близки също могат да разчитат на подкрепа от нашите опитни психолози. Ние знаем, че близките са тези, за които е също трудно да станат свидетели на целия процес на диагностика и лечение. Психологическото здраве в този случай е важно както за самия болен, така и за хората около него. Заедно с опитнитени специалисти те ще станат част от екип, с който заедно ще преодолеят всички предизвикателства.

Психолозите в Медицински център „Св. Пантелеймон” са отлично подготвени, като имат голям опит с онкологични пациенти и техните близки. С тях можете да споделяте притесненията си, както и да потърсите необходимата подкрепа, когато имате нужда.

Онкологичните заболявания често се приемат като присъда за болния. В нашия медицински център ние успяваме да променим това разбиране за нещата, защото с правилната диагностика и оптимален терапевтичен подход те могат да бъдат лечими. Ние вярваме, че осигурявайки координиран достъп към всички необходими специалисти и технологии, нашите пациенти и техните близки получават сериозно предимство срещу болестта.

Related Posts