Специалист по: Лъчелечение

Проблеми, които решава:
Д-р Димчо Георгиев има огромен опит, натрупан в продължение на 17 години в лъчелечението на широк спектър онкологични заболявания, включващи всички области на специалността, със специален интерес към мозъчните тумори, карциномите на главата и шията, карцинома на белия дроб и онкохематологичните заболявания.

Следдипломни квалификации и специализации:
– Varian Training-Zug, Switzerland,2015.
– Clinical Shadowing Training Tomotherapy – Hospital Suisse, Lugano, Switzerland,2016.

Езици които владее: Английски, френски

Образование:
– Медицински университет, гр. София – 2003г.
– Придобиване на специалност Лъчелечение-2013г.
– УИН на лекаря: 2300010953

Период: 2014г.- до момента.
Заемана длъжност: Началник отделение по лъчелечение с дейност брахитерапия.
Име на работодателя: УСБАЛО-ЕАД.
Основни дейности и отговорности: Лъчелечение на болни с онкологични заболявания, обучение на специализанти по лъчелечение, ръководство на отделението.

Период: 2008г-2014г.
Заемана длъжност: Асистент към Клиниката по лъчелечение.
Име на работодателя: УСБАЛО-ЕАД.
Основни дейности и отговорности: Лъчелечение на болни с онкологични заболявания, обучение на специализанти по лъчелечение.

Професионално развитие:
Период: 2004г.-2008 г.
Заемана длъжност: Лекар-ординатор.
Име на работодателя: УСБАЛО-ЕАД.
Основни дейности и отговорности: Лъчелечение на болни с онкологични заболявания.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)
3. Гилдия на лъчетерапевтите в България

Почетни звания и награди:
Лекар, на когото българите вярват, 2016г.

Научна и приложна дейност:
Защитен дисертационен труд на тема: Образни методи при клинично планиране на лъчелечението на мозъчни тумори, 2020г.

Научни публикации:

1. Георгиев Д., Ст. Георгиева, В. Първанова, Н. Гешева. Терапия и прогноза при пинеалобластом- клиничен случай и преглед на литературата. Рентгенология и радиология 4/2012, 345-348.

2. Първанова В., Е. Манова, Д. Георгиев, А. Цоневска, Н. Гешева. Използване на позитрон-емисионна компютърна томография (ПЕТ/КТ) като по-съвършен инструмент при стадиране, лечебно планиране и оценка на ефекта от лечението – част I. Онкология 2015, 43, 1: 18-22.

3. Първанова В., Е. Манова, Д. Георгиев, А. Цоневска, Н. Гешева. Използване на позитрон-емисионна компютърна томография (ПЕТ/КТ) като по-съвършен инструмент при стадиране, лечебно планиране и оценка на ефекта от лечението – част II. Онкология 2015, 43, 2: 2-9.

4. Георгиев Д., В. Първанова, Н. Великова, Д. Кацаров, М. Янева. Хистологични видове при мозъчни тумори и лечебно планиране, Онкология, 5/2015,49-54

5. Костова-Лефтерова Д., Д. Георгиев Радиационно индуцирани ефекти вследствие на медицинско облъчване- проследяване на пациентите, разпознаване, класификация, превенция и лечение, Наука Кардилогия, 4/2016, 187-192.

6. Бонева В. Д. Георгиев. Системно и лекарствено лечение на първични и метастатични мозъчни тумори., вкн. Медицинска онкология., 2018, Том 2, Парадигма, 511-519.

7. Георгиев Д., С. Лалова, В. Първанова, В. Любомиров, Н. Гешева, А. Балабанова, Т. Атанасов. Лъчелечение на доброкачествени тумори на мозъка-Характеристика на болните, на тумора и лечебните методи, Онкология, 2019, 2:18-26.

8. Георгиев Д., С. Лалова, В. Първанова, И. Михайлова Н. Гешева, А. Балабанова, Б. Антонов, К. Орманкова. Радиохирургия при доброкачествени тумори на централната нервна система, Рентгенология и радиология, 2019, 1: 27-32.

9. Георгиев Д, Н. Великова, В. Първанова, А. Балабанова, Е. Димитриу. Сливане на МРТ и КТ образи при планиране на лъчелечението на мозъчни тумори. Рентгенология и радиология, 2011; 4: 305-309.

10. Георгиев Д. Образни методи при клиничното планиране на лъчелечението на мозъчните тумори. Рентгенология и радиология, 2009; 2: 91-95.

11.Георгиев Д., И. Михайлова, В. Първанова. Н. Гешева, Д. Кацаров, А. Балабанова, Д. Стоева, Кр. Орманкова, А. Кленова. Опит на клиниката по лъчелечение за прилагане на томотерапия. Медикарт Онкология 2017, 7: 67-69.

12. Георгиев Д., Н. Гешева, Д. Кацаров А. Балабанова В. Първанова. Кр. Орманкова, И. Михайлова, А. Кленова, Д. Дечева. Начален опит на клиниката по лъчелечение за хеликална томотерапия. В Сборник – Резюмета и Доклади от Първа и Втора Научно-практически конференции на БЛС, 2014 и 2016 г. Под ред. на С. Попова, Н. Цачева и В. Борисов, ИК „Горекс Прес“, София, 2017, 253-257.

13. D. Georgiev, N. Gesheva-Atanasova, S. Lalova, A. Balabanova, I. Mihaylova, B. Antonov, K. Ormankova SBRT and the treatment of adrenal gland metastasis, Radiotherapy and oncology; vol. 133; suppl. 1; April 2019; 872-873.

14. Георгиев Д. Първични и вторични мозъчни тумори., вкн Онкология.,2020; Арбилис,315-330.

15. Бонева В., Д. Георгиев. Първични и метастатични мозъчни тумори., вкн. Терапевтичен справочник по медицинска онкология. Под редакцията на К. Тимчева, 2019, Парадигма; 208-212.

Участие в научни форумии:
1. Георгиев Д., В. Първанова, В. Любомиров, Т. Атанасов. Лъчелечение на доброкачествени тумори на мозъка – характеристика на болните, на тумора и лечебните методи. Трета научно – практическа конференция на БЛС, 20-23 април 2017, Несебър, 83-85.

2. Георгиев Д., Д. Кацаров, И. Михайлова, Д. Стоева, Н. Гешева. Радиохирургия – фракциониране, токсичност и непосредствени локални резултати на уредба за хеликална томотерапия. VII конференция с международно участие на тема: Новости в онкологията 26-28 май 2017, Зл. Пясъци, Онкология 2017, 45 (1): 17.

3. Георгиев Д., Д. Кацаров, В. Първанова, И. Михайлова, Н. Гешева, А. Балабанова, В. Любомиров, T. Атанасов. Лечебни резултати по локализации при болни с карциноми в областта на главата и шията, лекувани в клиниката по лъчелечение за период от 2006-2015 г. VII конференция с международно участие на тема: Новости в онкологията 26-28 май 2017, Зл. Пясъци, Онкология 2017, 45 (1): 19.

4. Георгиев Д., И. Михайлова, Д. Кацаров, В. Първанова. Едновременно лъче-химиолечение с Цетуксимаб при епителни тумори в областта на главата и шията – клиничен опит на Клиниката по лъчелечение, Семинар – кръгла маса на тема: Лъчелечение и Ербитукс при първично и повторно лъчелечение на епителни тумори в областта на главата и шията , 28 май 2017, Сенс, София.

5. Михайлова И., Д. Георгиев, Д. Кацаров, Н. Гешева, Д. Стоева. Съвременни показания за прилагане на протонотерапия и начален опит на клиниката за интра- и екстракраниална радиохирургия. Национална конференция MedicRON 07-10 дек. 2017, Пловдив.

6. Д. Георгиев, В. Първанова, К. Орманкова, А. Балабанова, М. Йорданова. Хипофракционирано лъчелечение при глиобластома мултиформе., VIII научна конференция на тема новости в онкологията- II част, 15-17.06.2018, хотел „ Риу Правец“, гр. Правец.

7. Кацаров Д., Д. Георгиев, В. Първанова, И. Михайлова, Т. Атанасов. Дефинитивно лъчелечение при назофарингеален карцином за периода 2009-2016г., VIII научна конференция на тема новости в онкологията- II част, 15-17.06.2018, хотел „ Риу Правец“, гр. Правец.

8. Кошутова М., Д. Георгиев. Предизвикателства в магнитнорезонансното изобразяване при оценка на ефекта след проведена стереотактична радиохирургия на мозъчни метастази., VIII научна конференция на тема новости в онкологията- II част, 15-17.06.2018, хотел „ Риу Правец“, гр. Правец.

9. Михайлова И., Д. Георгиев, Д. Кацаров, В. Първанова, Г. Куртева. Опит на УСБАЛО при радиохирургиргия на апарат за хеликална томотерапия, Национална конференция Медикрон, 6-9.12.2018г., Гранд хотел Пловдив, гр. Пловдив.

10. Yaneva M., D. Gergiev, V. Parvanova. Implication of i.v. contrasting techniques and MRI/CT fusion techniques for better delineating in radiotherapy treatment planning of low-grade gliomas and benign tumors of CNS. International School of Oncology, Frontiers of Contemporary Oncology Current trends in diagnosis and treatment of brain malignancies. 25-27 October 2013, Pravetz.

11. Михайлова И., А. Чакърова, Д. Кацаров, Д. Георгиев, Н. Гешева, В. Първанова. Приложение на Cetuximab eдновременно с дефинитивно лъчелечение при карцином на тонзилата (клиничен случай). Кръгла маса „Мястото на Цетуксимаб в новите терапевтично подходи на mCRC и плоскоклетъчния карцином на глава и шия”. 2014 г.

12. Георгиев Д., И. Михайлова, Д. Кацаров, В. Първанова, Н. Гешева. Приложение на Cetuximab при следоперативно лъчение на карцином на пода на устната кухина. Лечение на рекурентен/метастатичен, локално авансирал спиноцелуларен карцином на глава и шия, 3 април 2015, Ниагара, София. ОП.

13. ESTRO 38 Milan, Italy, 26-30 April 2019 участие с постер

Професионални отличия
Научна и образователна степен доктор