02/81 55 340

Специалист по: Лъчелечение

Проблеми, които решава:
Д-р Лалова е с опит в лечението на злокачествени заболявания на млечната жлеза, кожни карциноми, малигнен меланом и мозъчни тумори.

Следдипломни квалификации и специализации:
Специалност – Лъчелечение – 2017г.

Специални професионални интереси:
Лъчелечение при начален и метастазирал карцином на млечната жлеза, малигнен меланом, мозъчни тумори и радиохирургия при злокачествени заболявания.

Езици които владее: Английски език.

Образование:
– Медицински университет – гр. София – 2011г.
– Специалност – Лъчелечение – 2017г.
– УИН на лекаря: 2300012520

Професионално развитие:
Период: 2012 г . – до сега.
Заемана длъжност: Лекар – лъчетерапевт.
Име на работодателя: Университетска болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО) – ЕАД, гр.София.

Основни дейности и отговорности: Консултативно-диагностична дейност на болни с онкологични заболявания. Изготвяне на индивидуален лъчетерапетичен план и просредяване на болните по време на лечението им.

Членства в научни дружества и Асоциации:
• Български Лекарски Съюз (БЛС).
• Гилдия на лъчетерапевтите в България.
• Клуб Млад Онколог.
• Българска асоциация по дерматоонкология.

Научни публикации:
• Лалова С., В. Първанова, К. Попов, И. Гергов, Д. Кацаров. Прогностични фактори при лъчелечение на карцином на паротидната жлеза – обзор. Рентгенология и радиология 2017.
• Лалова С., В. Първанова, К. Попов, И. Гергов, Д. Кацаров. Прогностични фактори при лъчелечение на карцином на паротидната жлеза – собствен материал. Рентгенология и радиология 2017.
• Георгиев Д., С. Лалова, В. Първанова, И. Михайлова Н. Гешева, А. Балабанова, Б. Антонов, К. Орманкова. Радиохирургия при доброкачествени тумори на централната нервна система, Рентгенология и радиология, 2019, 1: 27-32.
• Георгиев Д., С. Лалова, В. Първанова, В. Любомиров, Н. Гешева, А. Балабанова, Т. Атанасов. Лъчелечение на доброкачествени тумори на мозъка-Характеристика на болните, на тумора и лечебните методи, Онкология, 2019, 2:18-26.
• Георгиев Д., С. Лалова, В. Първанова, И. Михайлова Н. Гешева, А. Балабанова, Б. Антонов, К. Орманкова. Радиохирургия при доброкачествени тумори на централната нервна система, Рентгенология и радиология, 2019, 1: 27-32.
• Лалова С., К. Кунин, Д. Георгиев, Б. Генова, А. Балабанова, Е. Петкова, В. Първанова – Контактна брахитерапия с висока мощност на дозата при немеланомни кожни тумори с апликатор Лайпциг, Онкология 2020,1:13-17
• Лалова С., Д. Георгиев, И. Михайлова, Д. Кацаров, И. Гаврилова, К. Алексиева, М. Ганчева. Адювантно лъчелечение при болни с локално метастазирал малигнен меланом. Рентгенология и радиология 2020.
• Лалова С., В. Първанова, И. Михайлова, Р. Иванова, Г. Чакалова, М. Йорданова. Вид перкутанно лъчелечение, туморни факори и възраст при карцином на вулвата – собствен материал. Онкология, 2018.
• Лалова С., Д. Георгиев, И. Михайлова, К. Кунин, Р. Иванова, В. Първанова, М. Ганчева, Б. Кръстев. Интегриран буст при карцином на млечната жлеза – показания и козметични резултати. Онкология, 2019.
• Георгиев Д., Б. Кръстев, С. Лалова, А. Балабанова, Д. Янков. Интракраниална радиохирургия при 3 и повече мозъчни метастази – лечебни схеми и резултати. Рентгенология и радиология 2020.
• Tonev D., S. Lalova, E. Petkova-Lungova, N. Timenov, T.Kundurzhiev. Dexamethasone co-analgesic administration in steroid naïve and steroid non-naïve patients for the prevention of pain flares after palliative radiotherapy for bone metastases. 9th World Congress of the World Institute of Pain (WIP), May 9-12 2018, Dublin, Ireland. Pain Practice, 18: S1, P.

Научна и приложна дейност:
Монографии:
• Михайлова И., К. Кунин, С. Лалова. Основни принципи на лъчелечението. Учебник за студенти по медицина, под ред. на Н. Чилингирова, 2020, 121-130.
• Михайлова И., С. Лалова, К. Кунин. Рак на ректума. Учебник за студенти по медицина, под ред. на Н. Чилингирова, 2020, 505-512.
• Първанова В., И. Михайлова, Н. Гешева, Д. Георгиев, Д. Кацаров, Б. Генова, С. Лалова. Перкутанно лъчелечение и брахитерапия. Онкология под ред. П. Куртев 2021

Участие в научни форумии:
• VI-та научна конференция – новости в онкологията на глава и шия 24-26 юни, Риу Правец Ризорт. 2016.
• 20 -та юбилейна национална конференция по Онкогинекология, 29 септ. – 02 окт. 2016, Хотел Иберостар Слънчев бряг.
• XVII Koнгрес на БАР, Пловдив 28-30 септ. 2017.
• VIII Научна конференция с международно участие на тема “Новости в онкологията” 15-17.06.2018г. хотел „ Риу Правец“, Правец.
• IX Научна конференция Новости в онкологията: III част, 24-26 май, Слънчев бряг 2019.
• Първа Академия Меланом – 8-9 ноември, София 2019.
• X Юбилейна научна конференция по онкология 10-12 декември 2020. София.
• Първи национален конгрес по дерматоонкология, 30 октомври – 01 ноември, София 2020.