Специалист по: Уролог

Проблеми, които решава:
Доцент Валентин Владимиров има 35-годишен опит в диагностиката, лечението и оперативните дейности на всички заболявания на пикочната системана човека и половата система на мъжа. Както и дългогодишен опит в лечението на туморите на бъбреци, уретери, пик.мехур, както и туморите на мъжката полова система.

Следдипломни квалификации и специализации:
1.Бъбречна трансплантация-1998 г.Белгия,Брюксел.
2.Ехография в урологията.
3.Екстракорпорална литотрипсия.

Езици които владее: Френски и руски.

Образование:
Завършил ВМИ – гр. София -1980 г.
УИН на лекаря: 2300001186 .

Професионално развитие:
Периоди:
1983 г. – 1987 г. Асистент.
1987-2000-Ст.асистент.
2000-2015 Главен асистент.
2016-доцент.

Заемани длъжности:
1.Доцент по урология към Клиника по Урология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ЕАД.
2.Доцент по Урология към Катедра по Спешна медицина на Медицински факултет, Медицински университет, София.

Имана на работодатели:
1.УМБАЛ“Царица Йоанна-ИСУЛ“ЕАД, Клиника по урология.
2.Медицинска академия – София, Катедра по спешна медицина.

Научни публикации: Защитена тема „Преканцерози на пeниca „-Доктор на медицинските науки.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Българско урологично дружество.