02/81 55 340

Специалист по: Офталмолог

Образование:
2014г – Завършена магистратура към Факултета по Обществено Здраве на Медицинския университет- София.
2002г- Завършен Медицинският факултет на Медицинския университет – София, диплома за висше образование по специалност медицина.
УИН на лекаря: 2300010631 .

Научна и приложна дейност:
2017г- Защитен дисертационен труд на тема „Проучване връзката между амиодароновата кератопатия и реалната плазмена концентрация на активната субстанция“ за присъждане образователна и научна степен „доктор“ към Факултат по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионално развитие:

2016, септември- настоящ момент: Завеждащ Очно отделение на УБ“Лозенец“.
2012– настоящ момент: Консултант към СБАЛХЗ – София.
2011- настоящ момент: Офталмолог-специалист- ДКЦ „Токуда Болница“ –София Детски център.
2010- настоящ момент: Асистент по офталмология към Медицински факултет на Софийския Университет, Очна клиника на УБ „Лозенец”.
2008- настоящ момент: Консултант по очни болести на непълен работен ден в МЦ „Св.Пантелеймон”- София.
2004-2010: Ординатор в Очно отделение на УБ „Лозенец” – София.