Специалист по: Ортопедия и травматология

Проблеми, които решава:
Д-р Румен Антонов Антонов има огромен опит, натрупан в продължение на 44 години в диагностиката и лечението на широк спектър от ортопедо-травматологични заболявания, включващи всички области на специалността, със специален интерес към костни и ставни хирургични инфекции и към гнойно – септичната хирургия.

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Интернатура по хирургия в хирургично отделение в ПОБ гр. Стара Загора.
2. Клинична ординатура по ортопедия и травматология в КОТ- ПОБ гр. Стара Загора, с ръководител проф. Росен Иванов.
3. Диагностика и лечение на костни тумори-КО ИСУЛ с ръководител проф. Иван Андреев.
4. Специализация по ортопедия и травматология в КОТ- Университетска болница гр. Варшава-Полша.

Езици които владее:
– Английски език;
– Руски език.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Образование:
Завършил МА гр. София-1975 г.
УИН на лекаря: 2300008126 .

Професионално развитие:

Период: 1976 г.-1977 г.
Заемана длъжност: Ординатор-хирург.
Име на работодателя: Хирургично отделение-ПОБ гр. Стара Загора.

Период: 1977 г.-1980 г.
Заемана длъжност: Клиничен ординатор по ортопедия и травматология.
Име на работодателя: КОТ-ПОБ гр. Стара Загора.

Период: 1980 г. -1981 г.
Заемана длъжност: Ординатор по ортопедия и травматология.
Име на работодателя: КОТ-ПОБ гр. Стара Загора.

Период: 1981 г.-1984 г.
Заемана длъжност: Ординатор по ортопедия и травматология.
Име на работодателя: IV клиника по травматология в институт „Пирогов“.

Период: 1984 г. -1986 г.
Заемана длъжност: н.с. II ст.
Име на работодателя: Клиника по гнойно-септична хирургия- институт „Пирогов“.

Период: 1985 г.- 2019 г.
Заемана длъжност: Началник на отделение „ Костно-ставни хирургични инфекции“ .
Име на работодателя: КГСХ- „Пирогов“.

Период: 1985 г.-2019 г.
Заемана длъжност: Републикански консултант по гнойно-септична хирургия.
Име на работодателя: Спешна и неотложна медицинска помощ- гр. София.

Период: 1986 г.- 2019 г.
Заемана длъжност: н.с. I ст., главен асистент.
Име на работодателя: КГСХ- „Пирогов“.

Участие в научни форумии:
Участия в над 60 научни форуми, конференции и национални конгреси с международно участие и публикации в български и чуждестранни списания.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).