02/81 55 340

Специалист по: Нефролог

Доц. Валентин Лазаров е специалист нефролог в София с над 30 години опит и научни интереси в областта на клиничната нефрология. Диагностицира и лекува пациенти с бъбречни заболявания, бъбречна недостатъчност, камъни в бъбреците, инфекции, възпалителни заболявания, функционални нарушения.  Доц. Лазаров не преглежда деца.

През 2014 г. получава академична длъжност „Доцент“. Чете лекции на студенти IV и специализиращи лекари по нефрология. Участва в изпитни комисии по Вътрешни болести и за специалност „Нефрология“.
От 2020 г. е завеждащ клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Образование:

Завършва Медицински университет София през 1983 г. Своите специалности Вътрешни болести
и Нефрология придобива през от 1991 г. и 1993 г. През 2005 г. защитава образователна
Научна степен „доктор“ с дисертационен труд на тема „Мястото на циклоспорин А в етапите на патогенетичното лечение на активно протичащи имунни и автоимунни гломерулопатии“.

Професионално развитие:
Квалификация за всички съвременни интервенционални и неинтервенционални
диагностични и лечебни методи – ултразвукова диагностика, пункционни бъбречни
биопсии и др.;

Членства:

  1. Член на Български лекарски съюз, Българско нефрологично дружество, ERA/EDTA,
    BANTO;
  2. Член на комисията за признаване на правоспособност по „Биопсични методи в
    нефрологията“ към Медицински университет София;
  3. Консултант към ИАЛ;
  4. Експерт към Комисията по акредитация на лечебните заведения;
  5. Има над 50 публикации в български и чуждестранни издания по специалността