02/81 55 340

Специалист по: Очни болести

Проблеми, които решава: Д-р Цветомира Цанева има 30 годишен професионален опит в профилактиката, диагностиката и лечението на очните заболявания и експерт в областта на медицинската експертиза по очни болести – временна и трайно намалена работоспособност;

Следдипломни квалификации и специализации:
Тумори на окото и очните придатъци;
Съвременни методи за оперативно лечение на катаракта;
Новости във факоемулсификацията;
Селективна лазерна трабекулопластика и други;
Участия в конференции и симпозиуми, обучителни програми в системата на медицинската експертиза и в частност в експертизата на очните болести;

Специални професионални интереси:
Разработване и прилагане на българския модел на ICF.

Образование:

Езици които владее: руски.

Завършено висше образование по медицина – 05.11.1990г. – ВМИ гр. Плевен, призната специалност по очни болести – МУ гр. София;

Професионално развитие:
От 1990 г. до момента работи като лекар по очни болести и експерт в медицинската експертиза Лечебна, профилактична и диагностична дейност, извършване и контрол на експертиза на трайна и временна неработоспособност; разработване и прилагане на нормативните документи по медицинската експертиза в България;

Членства в научни дружества и Асоциации: Български Лекарски Съюз (БЛС).

Участие в научни форуми:
Участия в конференции и симпозиуми по офталмология, обучителни програми и работни групи в системата на медицинската експертиза и в частност в експертизата на очните болести;