Профилактичният преглед е коренно различен от прегледа, извършван по оплаквания на болния или за проследяване на установено и лекувано заболяване – преглед по медицински показания (диагностично-терапевтичен преглед).

• Поради ограниченото време при профилактичния преглед си служи основно с анамнезата (насочен медицински разпит) на преглеждания. Физикалният преглед (оглеждане, палпация и перкусия) се провеждат с ориентировъчна цел и изключване/доказване на очевидни промени (повърхностни тумори, хернии и пр.).

Поради ограниченото време, съответно на цената и конкретните цели на профилактичния преглед, нерядко пациентите остават с фалшивото впечатление за формалност, но всъщност това се дължи на разминаване с техните очаквания за детайлен специализиран преглед по медицински показания, който има съвсем различно времетраене обем и цена.

I. Профилактичният преглед има за цел да разграничи, „пресее“ клинично здравите от тези, които имат някакъв проблем. Цената му е ниска, времетраенето кратко, съответстващо на цената. Има за цел да направи някой от следните изводи:

1. При прегледа не се установяват отклонения от нормата и прегледаният е КЛИНИЧНО ЗДРАВ.

2. При прегледа се открива отклонение от нормата или фамилна обремененост при клинично здрав, които са неизвестни и неинтерпретирани до този момент. Това отклонение се отбелязва като новооткрито и подлежи на уточняване – назначават се консултации със специалисти и при необходимост изследвания. По същия начин се постъпва при установяване на фамилна обремененост.

3. При прегледа се установява, че лицето лекува хронично заболяване, което може да е в:
– обострено състояние – налага се спешна консултация със съответните специалисти, но вече се касае за преглед по медицински показания;
– компенсиран стадий;
– декомпенсиран стадий – в едномесечен период е необходимо да се проведат консултации със съответните специалисти.

4. Прегледът установява застрашаващо остро състояние (напр. високо кръвно налягане, данни за инфаркт и т.н.), което налага спешна диагноза и лечение. Профилактичният преглед прераства в – преглед по медицински показания (диагностично-терапевтичен преглед).

II. Времето необходимо за провеждане на профилактичен преглед при специалист е до 5 – 7 мин. За това време специалистът трябва
a. да установи една от горните четири (1 до 4) възможности,
b. КРАТКО да обясни на преглеждания за какво се касае
c. И при нужда да назначи необходимите мероприятия.

III. При профилактичният очен преглед специалистът по очни болести уточнява за кой от по-горе посочените варианти се касае и отразява действията, които ще бъдат предприети при установени отклонения от нормата. Както при всеки друг профилактичен преглед, така и при този се установява само има или не отклонение от нормата. При установяване на отклонение в зрението или при огледа на очите следва насочване към терапевтичен специализиран преглед. Масова е практиката по време на профилактичен преглед да се очаква изписване на очила, но това не е правилно и крие много рискове.

Изписването на очила е елемент на терапевтичния, а не на профилактичния преглед. Те съществено се различават по обем, времетраене, насоченост, цена и резултат.
Финансови – тъй като биха могли да се предявят както претенции към лекаря, така и да се получат загуби за пациента, особено при по-сложни и комплицирани корекции, чието практическо изпълнение изисква повече вложени средства.
Имиджови – тъй като всеки лекар, уважаващ пациента, лечебното заведение в което работи и себе си, не би допуснал чрез пресяващ, какъвто е профилактичният преглед, да препоръча несъответна и неподходяща за конкретният случай корекция с очила.