Снимка 4. Нормална вълнова крива на DV (дуктус венозус)

В Медицински център „Свети Пантелеймон“ се извършва Доплерово изследване на бременни, в различна гестационна възраст с цел проследяване на нормално протичаща и усложнена бременност.

В следващите редове д-р Пирнарева е описала подробно, какво представлява въпросната процедура.

Днес Доплеровото изследване е важна част от ехографският преглед и изисква добри познания на метода, клиничен опит, съвременна апаратура и добра интерпретация.

Доплеровият ефект се дефинира като промяна в честотата на звукови вълни от движещ се източник или приемател. Честотата нараства, когато източника и приемателя са близо един до друг и намалява с тяхното отдалечаване. Този феномен носи името на своят откривател Christian Andreas Doppler, австрийски физик и математик, публикуван през 1843 година.

В медицината Доплеровият ефект се използва за изследване на кръвотока в артериалните и венозни съдове.
В акушерската практика за първи път е използван през 1877 година за изследване на пъпната артерия от FitzGerald. Доплеровото изследване заема важна роля като диагностичен метод за оценка състоянието на плода по време на бременността.

Фигура 1. Схема на кръвотока на плода

Използва се цветен /мощeн Доплер (Color/ Power Doppler) и пулсиращ Доплер (Pulsed Doppler) в клиничната практика.
Чрез цветен Доплер (Color Doppler) се изобразява посоката на кръвния поток в съдовете.
Чрез пулсиращ Доплер (Pulsed Doppler) се измерва скоростта на кръвния поток.

Доплеровото изследване в първи триместър по време на бременността се използва за:
– установяване сърдечна дейност на ембриона/плода ;
– при съмнение за анеуплодии- изследване на кръвотока в дуктус венозус и/или наличие на трикуспидална регургитация ;
– при съмнения за вродени сърдечни заболявания за оценка на сърцето на ембриона/плода ;
– оценка на кръвотока в маточните артерии двустранно ;
– оценка на кръвотока в артерия умбиликалис след 16 г.с.

Във втори и трети триместър от бременността:
– като част от феталната морфология 18-23 г.с., в която се включва и изследване на кръвотока на маточните артерии двустранно, артерия умбиликалис, средна мозъчна артерия, дуктус венозус ;
– проследяване състоянието на плодовете при многоплодна бременност ;
– при монохориална многоплодна бременност проследяване за развитие на фето-фетален трансфузионен синдром ;
-при съмнения за нарушения в растежа на плода за оценка на кръвотока на артерия умбиликалис, средна мозъчна артерия, церебро-плацентарно съотношение, дуктус венозус ;
– при заболявания придружаващи бременността като хипертонични заболявания на бременната, прееклампсия, диабет за оценка състоянието на плода.

Доплеровото изследване в гинекологията се използва за установяване на:
– извънматочна бременост ;
– отдиференциране на бенигнени или малигнени процеси в матка, яйчници ;
– установяване артерио-венозни малформации в матката.

Доплерово изследване на артериалния и венозен кръвоток на бременната и плода включва следните съдове:
1. AUt- (arteria uterina)- маточната артерия, изследвана двустранно, се визуализира на ниво на кръстосване с илиачните съдове (снимка 1).
2. AUMB- (arteria umbilicalis)- пъпната артерия се визуализира като свободна бримка чрез цветен Доплер (снимка 2).
3. MCA- (arteria cerebri media)- средната мозъчна артерия се визуализира в аксиална плоскост на мозъка при визуализиране кръга на Willis (снимка 3).
4. DV- (ductus venosus)- се визуализира в аксиална плоскост на ниво на стомах и портален синус или в сагитална плоскост между умбиликалната вена и долната празна вена (снимка 4).

Запазете час при д-р Пирнарева като се обадите на телефони: 02/81 55 340 или 0700 17 012.

Снимка 1. Нормална вълнова крива на AUt (артерия утерина)
Снимка 1. Нормална вълнова крива на AUt (артерия утерина).

Снимка 2. Нормална вълнова крива на AUMB (пъпна артерия)
Снимка 2. Нормална вълнова крива на AUMB (пъпна артерия).

Снимка 3. Нормална вълнова крива на MCA (средна мозъчна артерия)
Снимка 3. Нормална вълнова крива на MCA (средна мозъчна артерия).

Снимка 4. Нормална вълнова крива на DV (дуктус венозус)
Снимка 4. Нормална вълнова крива на DV (дуктус венозус).

Списък с гинеколозите работещи в МЦ „Свети Пантелеймон“, може да откриете на страницата: Гинеколог София.

Related Posts

В Медицински център „Свети Пантелеймон“ се извършва фетална морфология, в различна етапи на бременността с цел просле...