Специалист по: Клинична имунология

Проблеми, които решава:
Доцент Манев предлага консултации по клинична имунология при т.н. имуноасоциирани заболявания, съпроводени с патологично променен имунитет при автоимунни заболявания или неефективен имунен отговор, имунни дефицитни състояния при злокачествени и други патологии (без СПИН).

Доц. д-р Влади Манев е председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака и на здравна фондация „Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда“. Посветил се е повече от 35 години в областта на клиничната имунология и в частност имунология на туморите. Има признати 10 Авторски свидетелства за изобретения, 5 от които са в областта на имунология на туморите, 9 рационализации, тир патентна за изобратения и 2 патента за «Полезни модели“/т.н малки патенти/ «Златен медал“ от Международно Изложение за интелектуална собственост. Придобива първата диплома в България по специалността имунология. Създава първия за страната Център по клинична имунология.

Почетни звания и награди: Носител на приза „Изобретател на 2016г“.

Езици които владее: Работно: Френски, английски и руски.

Образование:
Доцент Манев завършва висше образование по медицина във ВМИ – София.
Още по време на следването си проявява интерес и работи в областта на имунологията на туморите. Оттогава датират и първите му публикации в тази област.
УИН на лекаря: 2300001943

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Осъществява първия за страната индивидуален план за специализация по клинична имунология 1974-1977г.На тази законна основа полага държавен изпит по «Имунология» през 1986г със заповед на М-ра на здравеопазването Академик Радой Попиванов подписана на 29.04.1986г.
2.През 90-те години преминава следдипломно обучение по флоуцитометрия.
3.През 2001г успешно преминава курс за следдипломно обучение и полага изпит по «Здравен мениджмънт»

Професионално развитие:
• Работи три години като участъков лекар, после с конкурс е назначен за асистент в Клиника остри отравяния при НИСПМ „Пирогов“.
• 1974 – 1977 г. – осъществява първия за страната индивидуален план за специализация по клинична имунология. Така придобива на законово основание правото за първата диплома по имунология у нас.
• 1986 г. – получава образователна и научна степен „Доктор“.
• 1997 г. – избран за СТ.Н.С. ІІ ст. по имунология.
• 1999 г. – избран за „Доцент“ по имунология, имунопатология и алергология и ръководител на Центъра по клинична имунология.
• Учредява здравна фондация – www.immuno-bg.org.
• Получава персонална покана за членство в Ню Йоркската Академия на науките.

Специални професионални интереси:
• Има пет (5) признати патента в областта на имунологията на туморите.
• През 2012 г., на ръководен от него екип от български учени, е признат световен приоритет с патент за „Биологично активен комплекс“ (БАК) разработен на нов принцип и комплексна формула. В признатият патент за БАК е използван комплекс от няколко взаимно подпомагащи се механизми. В патентованата формула са заложени няколко механизми за деблокиране на Т-клетъчния имунитет в микрооколната среда около тумора. Патентът е резултат от обобщен дългогодишен труд в областта на имунологията на туморите. След преминаване задължителните етапи на предклинични и клинични проучвания съгласно закона за приложение на лекарствените средства е заявка за универсална ваксина от ново поколение срещу злокачествените тумори.
• Има признат патент с приоритет на нов принцип за извършване на Екстракорпорална плазмасорбция на карциноембрионалния антиген (СЕА). Разработеният от авторския екип и патентован принцип би позволил създаването на техническо устройство, което е съвместимо с апаратите за хемодиализа и други, и служи за отстраняване от кръвта на молекулата на СЕА.

Научни публикации:
• Има публикувани над 100 статии в наши и чужди списания и над 50 цитирания.

Научна и приложна дейност:
Приноси за първи път в света в областта на имунологията на туморите:
1. За първи път доказва един от механизмите за блокиране на противотуморния Т-клетъчен имунитет свързан с инхибиращия ефект на карциноембрионалния антиген (СЕА) върху (CD2) Е-рецептора на Т-лимфоцитите при карциномно болни. Регистриран е приоритет в Националното патентно ведомство от 1983 г., авт.св.№ 41087/1983 г. През 1984 г. научният факт е потвърден от австралийски и италиански имунолози и други световноизвестни имена в имунологията на рака.

2. За първи път доказва друг възможен механизъм за блокиране на противотуморния имунитет. Доказва, че молекулата на карциноембрионалния антиген (СЕА) е ключова молекула в тумор-индуцираната имунопатогенетична каскада на хемокоагулация и има пряко или косвено отношение към развитието на тромбоемболизма при раково болните. През 2006 г. публикува на 2-та Конференция по имунотерапия на рака с международно участие в БАН оригинална „Концепция за участие на клетъчни и плазмени фактори за блокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет“.

3. Установява за първи път един от механизмите на блокиране противотуморния имунитет. Регистрирано в Националното патентно ведомство 1983 с заявление за издаване на Диплом за откритие „Явление на различна устойчивост на рецепторите на Т-лимфоцитите критерий за функцията на клетката в норма и патология“ Рег. №60990.Това явление съвпада с посоката на получените резултати от американски, израелски и германски имунолози публикувани на 2-та Международна конференция по имунотерапия на рака и мониторинг, Будапеща, Унгария 2011 г.

4. За първи път установява при пациенти с злокачествени заболявания явлението на моноцитно-тромбоцитни агрегати и връзката им с активността на болестния процес. Това явление установява, че е статистически значимо при онко болни с различна локализация на болестния процес. Описва и публикува този научен факт през 1985 -1986 г. Повече подробности в сайта www.immuno-bg.org (Българско откритие в областта на имунологията на рака с шанс за признаване).

5. През 80-те г. на ХХ-ти век разработва оригинален клетъчен имунологичен комплекс за ранна диагностика на болестен процес в миокарда признат за изобретение приложен за профилактика на летци , кандидати за космонавти и при други рискови професии. Получава „Златен медал“ от международно изложение за интелектуална собственост.

Понастоящем работи върху клинично апробиране и внедряване на иновативен апаратурен модел за намаляване страничните ефекти от химиотерапията и противопоказания, възникнали след химиотерапия.

Членства в научни дружества и Асоциации:
• Редовен член на Български лекарски съюз (БЛС). Удостоверение № 299/27.01.2006г/ УИН 2300001943.

Научни и обществени изяви

1991г.
Първата за страната пресконференция в БТА по въпросите за рисковете от късните последици за здравето на хората след аварията в Чернобил./19.02.1991г/Участват целия УС вкл. вкл. проф. Марин Мушмов /Ръководител тогава на НОЦ /

1995г.
Организиране и провеждане на първия за страната и региона научен симпозиум по екоимунология, екоимунопрофилактика и имунотерапия на рака с международно участие. Основен спонсор:Фондация «Отворено общество» .Участват учени и от Канада, Украйна и други.

2005г.
Разработен научен проект за съвместно участие на Мед.Факултет- София, Катедра Мед. Генетика, Мед. Факултет– Пловдив, Мед. Факултет-Плевен, НЦЗПБ, София и други с още две Европейски държави (Унгария- Медицински университет, Словакия– Мед. Университет). Проектът е по програмите за обществено здравеопазване на Европейскиея съюз. За него е дадена висока оценка за обществената му значимост.

2006г
По инициатива на фондацията се организира и проведе Научна конференция с международно участие на тема: “Проблеми на имунологичното здраве в началото на ХХІ век”, с няколко основни теми: Екоимунология, екоимунопрофилактика, биологична терапия при злокачествени и други имуноасоциирани заболявания.
Взеха участие специалисти от различни области и специалности. За първи път у нас се събраха на общ научен форум: имунолози, онколози, генетици, онкохематолози, химиотерапевти, лъчетерапевти и други. Така се иницира за първи път мулти- дисциплинарно общество по проблемите на имунопрофилактиката и имунотерапията на рака. С участие в подписка бе подкрепена инициативата на фондацията за сформиране на Програмен специализиран консултативен съвет по проблемите на профилактиката и биологичната терапия на имунните дефекти при злокачествените новообразувания.

2008г.
Проведена пресконференция в БТА където се обяви Националната дарителска кампания за \разкриване на Институт/РЦентър/ за имунопрофилактика иимунобиологична терапия на рака .

2009 г.
Стартира на 01.11.09г Нацианална подписка за разкриване на Институт (Център) за имунопрофилактика и биологична терапия на рака за внасяне в Европарламента.

2010г.
Участие в “кръгла маса” в Народното събрание организирана от група “Парламентарен консенсус за борба със социалнозначимите заболявания” .За първи път се обявява развитието на идеята , а именно:
1.Съчетаване на процеса на Национаната подписа и през 2010г.
2.Заведено в Министерския съвет на Република България предложение на здравната фондация ,до Правителството на Република България да стане инициатор на Европейка иициатива .Предложението да бъде внесено от българското правитество и гласувано в Европарламента , София да бъде домакин през 2010г -2011г на “Международен Европейски научен форум с конкурс ” по зададена тема за идеен проект от ” Програмния консултативен съвет по имунопрофилактика иимунобиологична терапия на рака” към фондацията за Еврофинансиране разкриването на Институт за имунобиологична терапия на рака.

ПОДПИСКА
18.04.2008– Пресконференция в прес клуб БТА
2016 г.
1. Пресконференция на фондацията в БТА за „Обществена подкрепа за разкриване „Високотехнологична клиника за възстановяване на онкоболни след химиотерапия”.
2. Получен приз от доц. В. Манев с купата „Изобретател на 2016 г.” от „Съюза на изобретателите в България” за признати 3 /три/ патенти за изобретения в областта на имунотерапията на рака при участие в Национален конкурс – изложение на патенти, технологии и трансфер иновации „ЕКСПО-16”.

2017 г.
1. Участие в здравно предаване на БНТ 03.05.2017г. „Здравето отблизо” на тема „ИМУНОТЕРАПИЯ И ИМУНОПРОФИЛАКТИКА НА РАКА„.

2018 г.
1. Внесено писмено предложение от 23.09.2018г. до М-ра на здравеопазването на Република България – „Имунотерапията и имунопрофилактиката на рака да бъдат признати за стратегически държавен приоритет”.
1.1. На 28.09.2018г. е внесено предложението до парламентарната комисия по здравеопазване на Република България. На 01.10.2018г. светът узна за връчената „Нобелова награда” за медицина за 2018г. за „ИМУНОТЕРАПИЯТА НА РАКА” на американски и японски учени, проф. Джеймс Алисън от САЩ и проф. Тасуки Хонджо от Япония.

2019 г.
1. ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НАЦИЯТА И ДЪРЖАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Необходимост от широка обществена подкрепа за разкриване на „Национален /или Балкански/ Институт с Високотехнологична клиника за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване на онкоболни след химиотерапия”.
2. Интервю с доц. Манев за Дир.бг 22.06.2019г „България може да стане водеща в онколечението на Балканите и ЕС”.

Грантове за участие в конгреси:
Плакет за участие в конгрес на ОПЛ 22.09.2012