02/81 55 340

Специалист по: Обща (коремна), гръдна и съдова хирургия

Проблеми, които решава:
– Обща хирургия;
– Коремна хирургия;
– Гръдна хирургия;
– Съдова хирургия.

 

Следдипломни квалификации и специализации:
1. 1990 – придобива специалност: Гръдна хирургия (Диплома: Серия АС, № 005192 от 02.07.1998 ).
3. 1999 – основен курс: Рак на гърдата.
4. 1999 – Basic and advanced courses in laparoscopic surgery (European Surgical Institute, Хамбург).
5. 2003 – придобива специалност: Съдова хирургия (Диплома: Серия АС, № 009377 от 22.01.2004).
6. 2004 – Minimally invasive techniques in visceral surgery course (European Surgical Institute, Хамбург).
7. 2006 – Course for upper abdominal laparoscopic surgery (Training centre for Minimally Invasive Surgery, University Hospital Tuibingen, Germany).
8. 2006 – Course for laparoscopic colorectal surgery – funndoplication, GEA (Training centre for Minimally Invasive Surgery, University Hospital Tuibingen, Germany).
9. 2009 – придобита магистърска степен по Здравен мениджмънт (Университет “А. Златаров”, Бургас).
10. 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 – едноседмични специализации в Клиника по обща и висцерална хирургия на болницата в Neuruppin, Германия.
11. 2005, 2006, 2007 – дипломи за участие в Geneva Surgical Expert Days (лапароскопска хирургия).
12. 2010 – сертификат за успешно преминат основен курс: VAC терапия (KCI, 1-st CEE Workshop, Vienna).
13. 2015 – Свидетелство за професионална квалификация „Ултразвукова съдова диагностика“ (Серия ПК № 3532/05.03.2015.
14. 24.07.2014 – придобита научна и образувателна степен „Доктор по обща хирургия“ – защитен дисертационен труд на 03.07.2014 на тема: Комплексно лечение на некротичния панкреатит: проблеми на хирургичния подход (Диплома: № Б – 000016/24.07.2014).
15. 30.09.2015 – свидетелство за академична длъжност ДОЦЕНТ по научна специалност ОБЩА ХИРУРГИЯ професионално направлевие 7.1. Медицина (Сведетелство № А – 000045/30.09.2015).

Езици които владее: Английски, немски (ограничено).

Образование:

1985 – завършва Медицинска Академия – София и се дипломира като лекар (Диплома № 005777 от 26.09.1985).
УИН на лекаря: 2300002261.

Професионално развитие:
1. За периода 1985-1988 работи като хирург в Хирургичното отделение на Районна общинска болница – Русе.
2. От 1989 до края на 2015 работи като хирург във II Хирургична клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” ЕАД.
3. От 07.2002 е временно изпълняващ Началник на отделение – клинично в II Хирургична клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” ЕАД.
4. От 04.2004 е изпълняващ Началник на отделение – клинично в II Хирургична клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” ЕАД.
5. От 2014 – Главен административен асистент в ІІ Хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД.
6. От 01.2016 – Началник отделение Хирургично на МБАЛ „Надежда.

Научни публикации:
1. Над 100 публикации и участия в различни медицински списания, конференции и конгреси в България и Европа.
2. Шест участия в клинични проучвания фаза 3, като Главен изследовател.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1.Редовен член на БЛС и БХД.
2. Основател и член на УС на Българската асоциация за лечение на раните (БАЛР).
3. От 2004 – член на БНДАСХ (Българско национално дружество по ангиология и съдова хирургия).
4. Членува в следните интернационални сдружения на хирурзи: ISS, IATSIC, EDS, IASGО
5.1993 – Основател и редевен член на EATES (сега ESTES).
6. От 2005 – член на БАГССХ (Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия).
7. Основател и член на УС на БАР (Българска асациация за рани, 2008).

Участие в научни форуми:
Над 70 участия в научни форуми в България и Европа.