02/81 55 340

Специалист по: Анестезиология и интензивно лечение

Проблеми, които решава:
Голям опит с всички видове обща и регионална анестезия.

Специални професионални интереси:
Ултразвук-навигирани блокади на горен и долен крайник.

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Програма „observership” в Cleveland Clinic,USA 2016г.
2. Обучение за работа с Desflurane в Прага 2015г.

Професионални отличия:
Награда в „Лекарите на които вярваме“: 2016, 2017, 2018, 2019г.

Образование:

Езици които владее: Английски.

Завършил Медицински Университет София през 2013г.
УИН на лекаря: 2300012902.

Професионално развитие:
Период: От 2014 – до днес лекар-анестезиолог.
Заемана длъжност: Асистент по Анестезиология и интензивно лечение.
Име на работодателя: УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Основни дейности и отговорности:
– Работа като анестезиолог-реаниматор.
– Обучение на студенти и специализанти.
– Участие в проучвания и изготвяне на публикации.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Дружество на анестезиолозите в България
3. Европейска асоциация по регионална анестезия

Научни публикации:
Множество публикации и участия на анестезиологични конгреси

Участие в научни форумии:
Участие в анестезиологични конгреси в България 2015г.,2017г.,2018г.,2019г.