Специалист по: Клинична хематология

Образование:

2012г – Призната специалност „Клинична хематология“, Медицински университет – София

2008г – Призната специалност „Вътрешни болести“, Медицински университет – София

2002г – Диплома за висше образование от Медицински университет – София, по специалност Медицина.

Научна и приложна дейност:

2022г – Защитен дисертационен труд  на тема: „Биомаркери на хипохромия и железен дефицит в клиничната диагностика на анемията“, присъдена  образователна и научна степен „Доктор“ от Катедра «Хематология, онкология, патология и радиобиология» на Военномедицинска Академия

Професионално развитие:

2022г юли – настоящ момент: Главен асистент към Клиника по хематология на Военномедицинска Академия – София

2014г – 2019г: Хоноруван асистент към Катедра „Вътрешни болести“ на Медицински Факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридска“ – София

2013г – 2022г: Лекар – специалист по Клинична хематология в Клиника по хематология, Военномедицинска Академия – София

2007г – 2013г: Лекар-асистент в Клиника по хематология, УМБАЛ „Александровска“ София, асистент към Катедра „Вътрешни болести“ на Медицински факултет на Медицински университет – София

2003г – 2007г: Лекар – специализант към Катедра „Вътрешни болести“,  Медицински факултет на Медицински университет – София и УМБАЛ „Св.Иван Рилски“, София

Д.р Петкова не работи с деца.