02/81 55 340

,
Специалист по: Кардиолог и Вътрешни болести

Проблеми, които решава: Д-р С.Георгиева има опит, натрупан в продължение на 17 години в диагностиката и лечението на широк спектър заболявания в областа на вътрешната медицина и кардиологията, включително спешните състояния, провежда и разчита функционални тестове като холтери за артериално налягане и ЕКГ, стрес-тестове (велоергометрии) и ехокардиография, терапия и проследяване в описаните области.

Езици които владее: Руски, Английски

Образование:
– Медицинска Академия, София-2003г;
– Специалност Вътрешни болести-2008г;
– Специалност Кардиология-2017г.

Специални професионални интереси: Ехокардиография

УИН на лекаря: 2300010531

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Професионално развитие:
– 2003-2005- втори лекар при ОПЛ, 28ДКЦ, София;
– 2005-лекар ординатор , клиника по кардиология, 1ва МБАЛ, София;
– 2006-2010- лекар, ординатор в клиника по кардиология в УБ „Лозенец“, София;
– 2009-2010,асистент по вътрешни болести към медицински факултет на СУ Климент Охридски;
– 2010 и към момента- лекар кардиолог в НКБ София, поетапно в отделение по неинвазивна диагностика и отделение по спешна кардиология.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Дружество на Кардиолозите в България