Специалист по: Акушерство и гинекология

Проблеми, които решава:
Д-р Мариана Цанкова е акушер-гинеколог, специалист по фетална медицина, с повече от 20 годишен опит по специалността. Професионалната ѝ експертиза обхваща както подразделенията на модерното акушерство, така също и на гинекологията. Разпознаването на патологичната бременност, нейното проследяване, както и диагностиката и лечението на съпровождащите я усложнения, са територия на особен интерес за д-р Цанкова.

Специални професионални умения:
Фетална морфология – първи, втори и трети триместър на бременността.
– Съвети и терапия в случаи на високорискова бременност – медицинска история за спонтанни аборти, тромбофилии, диабет, хипертония.
– Колпоскопия – скрининг за преканцерози PAP тест, (ДНК типизиране), малки гинекологични операции при преканцерози.
– Вагинални и тазови инфекции – диагноза и лечение.

Професионален опит:
– Лекар – Главен асистент в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД към Катедра Акушерство и гинекология на МУ София, София (България) От 03/10/1993 – до сега.

Преподавателско обучителна и консултантска дейност към МУ София и СБАЛАГ „Майчин дом“:
Преподавател на студенти по медицина – българо- и англоговорящи, стоматолози, курсове GP.
Обучител по програмата на Медицински университет за „следдипломна квалификация“ на лекари със специалност акушерство и гинекология, одобрени от НЗОК и Български лекарски съюз за ултразвук в акушерството.

Ехографски курсове по:
– Перинатална медицина;
– Фетални аномалии;
– Доплер в акушерството;
– Консултант в ехографският кабинет поликлинично звено на „СБАЛАГ Майчин дом“.

Консултант и обучение по обществена поръчка към МЗ по две направления:
1) Закупуване на оборудване и 2) Провеждане на обучение по фетална морфология, с оглед „Подобряване качеството на пренаталната диагностика“ („Норвежки проект“ – с цел оборудване с ехографски машини университетските и окръжни/общински болници на България). Период 2015-2017г.

Езици които владее: английски, руски.

Книга „Плацентата – нормална и патологична“

УИН на лекаря: 2300005915

Квалификационни курсове към ISUOG:
1. Certificate of attendance 26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

2. Certificate Advances in Fetal Echocardiography via live streaming

3. Certificate The pre-congress course Fetal Echocardiography during the 12th World Congress of Perinatal Medicine held in Madrid

4. Certificate of presentation “The sonographic appearance of placenta accreta” during the 12th World Congress of Perinatal Medicine held in Madrid

5. Certificate International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

6. Certificate of Attendance Prenatal Diagnosis and Genetics

7. Certificate of Attendance Fetal anomalies

8. Certificate Basic Colposcopy Course

9. Certificate for successful completition of the education program

10. Certificate of Attendance 6th Congress of the European Federation for Colposcopy and Cervical Pathology

11. Certificate of Attendance of the EFC Colposcopy Course

Следдипломни квалификации и специализации (извадка):
– Курс по Колпоскопия в МУ – София, София (България) 12.10.1998 – 23.10.1998г.

– Следдипломна квалификация: Ехографска диагностика и мониторен контрол на раждането в МУ – София, София (България) 19.05.2003 23.5.2003г.

– Курс: Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка в МУ – София, София (България) 06.03.2006 – 17.03.2006

– Курс: Ехографска и Доплерова диагностика в акушерството и гинекологията МУ – София (България) 20.03.2006 – 31.03.2006г.

– Квалификация: Ултразвукова диагностика в акушерството Български лекарски съюз, София (България) 29.09.2007 – 30.09.2007г.

– Квалификация: Ултразвукова диагностика в акушерството Български лекарски съюз, Банкя (България) 26.09.2008 – 28.09.2008г.

– Квалификация: V обучителен курс по ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията с международно участие Български лекарски съюз, Велинград (България) 02.10.2009 – 04.10.2009г.

– Квалификация: VI обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие, Правец (България) 05.10.2010 – 07.10.2010г.

– Квалификация: VII обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие Български лекарски съюз, София (България) 04.11.2011 – 06.11.2011г.

– Квалификация: VIII обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията Български лекарски съюз, Хисар (България) 02.11.2012 – 04.11.2012г.

– Квалификация: IX-ти обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие Български лекарски съюз, Правец (България) 01.11.2013 – 03.11.2013г.

– Квалификация: X-ти обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията с международно участие Български лекарски съюз, Правец (България) 21.11.2014 – 23.11.2014г.

– Следдипломна квалификация по проблем: Перинатална медицина и висок майчин риск – с практически занимания МУ – София, София (България) 06.06.2016 – 10.06.2016г.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1.Член на Българско дружество по акушерство и гинекология (БДАГ).
2.Член на Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ).
3.Член на Световната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (САУАГ).

Участие в научни форумии:
Д-р Цанкова е ежегоден участник в конгреси по акушерство и гинекология, както и на българската асоциация по ултразвук.

Публикации за периода 1998г. – 2018г.
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА Д-Р МАРИАНА ЦАНКОВА
За периода 1998 – 2018 г.

2018 година
1. Пирнарева Е., М. Цанкова, Б. Маринов, А. Николов Сравнително проучване на абдоминалната циркумференция (AC) спрямо очакваното тегло на плода (EFW) за раждане на ретардиран плод Акуш и Гинекол 2018; supplement 2: 17-20
2. Цанкова М, Зл. Петрова, Е. Джеретто „Управление на медицинския риск в АГ практика“, сп. Здравна политика и мениджмънт, 2018, том 18, бр.2 , 15-21

2017 година
1. Пирнарева Е., М. Цанкова, Б. Маринов, А. Николов Интраутеринна ретардация – кардиотокографски и ултразвукови методи за диагноза Акуш и Гинекол 2017;56 (suppl.2): 9-11
2. Tsankova M., S. Slavov, P. Markov, A. Nikolov, B. Marinov, V. Djavolov Prenatal diagnosis of abnormally invasive placenta Ultrasound Obstet Gynecol 2017; 50 (suppl.1): 327

2016 година
1. Tsankova M., E. Tufektchieva, S. Georgiev „Color Doppler diagnosis of cervical arteriovenous malformation“ – case report Ultrasound Obstetrics&Gynecology 2016; 48(suppl.1):
2. Пирнарева Е., Б. Маринов, М. Цанкова – Асфиксия при интраутеринна ретардация на плода – кардиотокографски и ултразвукови методи за диагноза Акушерство и Гинекология 2016; (suppl.2) : 23-27
3. Pirnareva E., M. Tsankova „Asphyxia in intrauterine fetus growth restriction: cardiotocography and ultrasound methods of diagnosis“ Ultrasound Obstetrics&Gynecology 2016; 48 (suppl.1) : 321.

2015 година
1. Пирнарева Е., М. Цанкова – ‘’Рядък случай на атипични двустранни латерални лицеви цепки – макростомия ‘’, АГ, 2, 54, 2015, 43-49
2. Пирнарева Е., Б. Маринов, М. Цанкова -‘’ Асфиксия на плода- кардиотокография- нови насоки’’, АГ,2,54,2015,49-52
3. Цанкова М., А. Николов, Б. Маринов, Р.Райнова – “Анализ на тежките фетални малформации във втори триместър прекъснати в СБАЛАГ ‘’Майчин дом’’за период от 4 години’’, АГ,2,54,2015,12-18
4. Tsankova M., A.Nikolov, B. Marinov, P.Markov, B.Popova – “The sonographic appearance of placenta accretа”, Abstract book XII congress of perinatal medicine, 03-06.11.2015, P0029, 469.

2014 година
1. Пирнарева Е., Б. Маринов, М. Цанкова –“ Асфиксия на плода- кардиотокографски и ултразвукови методи на диагноза”, АГ, 2, 2014, 45
2. Цанкова М., А. Николов, Е. Пирнарева – “ Маточни цикатрикси след цезарово сечение -предвиждане на риска от маточна руптура и избора на начина на родоразрешение ” , АГ, 4 , 2014, 29-31
3. Андреева А., Б. Маринов, М. Цанкова – “Прекъсване на бременност по медицински индикации, проблеми, нормативни пропуски, хаос. До кога?”, АГ, 2014, 29-32
4. Tsankova M.,E. Pavlova, E. Pirnareva – Prenatal diagnosis with 2D and 3D ultrasound of oropharyngeal teratoma: epignatus – Ultrasound in Obstetrics ang Gynecology, 2014, 44, Issue S1, 249-250
5. Цанкова М. “Ехографско изобразяване на маточен цикатрикс след Цезарово сечение, Българско списание по Ултразвук в Акушерството и Гинекологията”, година VI, брой 1, 2014, 15-20
6. Цанкова М., Б. Маринов, Т. Гарнизов, Н. Нинова, Е. Пирнарева – ‘’После царски рез во ранниот постоперативен период” , VOX medici, година XXIII, 83 , 2014.

2013 година
1. Маринов Б., А. Андреева, М. Цанкова, Н. Жекова – „Емпиричен опит в предотвратяването на РДС при доносени новородени на майки с вродена тромбофилия и антикоагулантна профилактика“ – предварително съобщение, Акуш. и гинек., suppl 2, vol 52, 2013, 24- 27.
2. Цанкова М., Б. Маринов, Д. Божилов, Е. Пирнарева – „Placenta accrete пренатална диагноза, поведение“ – Акуш. и гинек., бр. ІІ, vol 52, 2013, 48-53
3. Цанкова М., Б. Маринов, Е. Пирнарева – „Аномалии на задна черепна ямка във втори триместър – диагноза и клинично поведение“
– Акуш. и гинек., бр. ІV, vol 52, 2013, 40-44
4. Павлова Е., М.Цанкова, Е. Пирнарева, Е. Филипов – „Гигантски орофарингеален тератом (епигнатус) на плода – пренатална диагноза чрез двуизмерна и триизмерна ехография“ – Акуш. и гинек., бр. VІ, vol 52, 2013, 52-58.

2012 година
1. Андреева А., Б.Маринов, М.Цанкова – „Прекъсване на бремеността чрез интраутеринна екстраамниална инфузия на синтетичен аналог на PGF alfa 2“ – Акуш.гинек., 51, 2012, suppl 2, 6-10
2. Маринов Б., А. Андреева, М. Цанкова – „Огестан – точно най- необходимото за нормалното протичане на бременността и развитие на плода“ – Акуш.гинек., 51, 2012, suppl 2,19-25
3. Маринов Б., А.Андреева, М.Цанкова – „Някои възможности за приложение на препарата Магнецит при патологична бременност“ – Акуш.гинек., suppl 2,2012, 19-25
4. Цанкова М. – „Ехографски находки при Placenta accrete“, Българско списание по УЗ в АГ. vol.V, бр.1, 2012
5. Цанкова М., А.Николов, Д.Босев, Е.Пирнарева – „Спонтанна руптура на матката III триместър на двуплодна IVF бременност след миомектомия“, АГ, 5, 2012, 50-54.
6. Андреева А., Б.Маринов, М.Цанкова – „First experience with extraamniotic intrauterine PGF alfa for mild trimester pregnancy termination – rare case of severe complication“ – a case report, FIGO World congress,7-10 X,2012, Рим, Италия.

2011 година
1. Маринов, Б., А. Андреева, М. Цанкова – „Алгоритъм на терапевтичното поведение на преждевременното раждане“ (предварително съобщение) – Акуш.Гинекол., 50, 2011, Suppl.2, 31-33
2. Маринов, Б., А. Андреева, М. Цанкова – „Някои възможности за приложение на простагландините в акушерството“ (предварително съобщение) – Акуш.Гинекол., 50,2011, Suppl.2, 34-35
3. Цанкова М., Б. Маринов – „Характеристики на тежките фетални малформации, прекъснати в „Обща патологична бременност” за период от 4,5 години“ – Акуш.Гинекол., 50, 2011, 4, 22-29.

2010 година
1. Маринов,Б., А. Дуковски, А. Андреева, К. Миланова, М. Цанкова, К. Кръстева, В. Манчев – „Сравнителна оценка ефективността и безопасността на три метода за прекъсване на бременността във второто тримесечие“ (предварително съобщение) – Акуш.Гинекол., 49, 2010, Suppl., 51-54.
2. Цанкова М., Я. Янкова, В. Димитрова, Г. Григоров, Л. Джеров –
„Руптура на аневризма на a.lienalis – животоспасяващо състояние при бременни и родилки“ (с описание на един случай) – Акуш.Гинекол., Vol.49, кн.1, 2010 г., 59-62.
3. Цанкова М. – „Усложнение след генетична амниоцентеза – клиничен случай и обзор на литературата.” Бълг. списание за УЗ в АГ , Vol ІІІ, бр.1, 2010, 24-29.

2008 година
1. Цанкова М., В. Димитрова – „Ултразвукова диагноза на плацентрален трансфузионен синдром в първи триместър“, бълг. списание по УЗ в акушерството и гинекологията, год І, бр. 1, 2008, 39-44
2. Цанкова М. – „Диагноза на някои фетални бъбречни аномалии“ – Акуш.гинекол., vol 47,2008, suppl.3, 18.

2005 година
1. Цанкова М., А. Димитров, А. Николов, К. Кръстева „Цезарово сечение поради фетален дистрес – има ли значение интервалът от решението до раждането“, Акуш.гинекол., vol 44,2005, suppl.3, 24.

2002 година
1. Димитров А., А. Николов, К. Кръстева, М. Цанкова „Мултивитамини и мултиминерални препарати при нормално протичаща бременност – ефект върху плода и раждането“, Акуш.гинекол., vol 41,2002, 3-6
2. Маринов,Б., А.Дуковски, Г.Георгиев, М.Цанкова, М.Марков –
„Приложение на Magnerot и Cormagnesin за лечение на заплашващ аборт и преждевременни раждания“ – Мед.Преглед.Акуш.Гинекол., ХХХIIІ,2002, 3-8
3. А.Дуковски, Б.Маринов, М.Цанкова, Т.Гарнизов – „Лечение с човешки хормон – гонатотропин /Pregnyl/ при пациентки с кървене през първото тримесечие на бременността“ – Мед.Преглед.Акуш.Гинекол., ХХХIIІ,2002, 3-10.

2000 година
1. Маринов Б., М. Цанкова. – „Приложение на Hyaluricht при лечението на рани“ – Акуш.Гинекол., 39, 2000, 3, 13-14
2. Маринов Б., М. Цанкова, Г. Коларов – „Нашият опит от приложението на Bromocriptin-Richter в гинекологията“ (предварително съобщение) – Акуш.Гинекол., 39, 2000, Suppl.1, 20-21
3. Цанкова М.,Б. Налбански, И. Борисов – „Сравнително проучване между хистеросалпинография и лапароскопия при оценка на женския инфертилитет“ – Акуш.Гинекол., 39, 2000, 20-23
4. Цанкова М., Б. Налбански, И. Борисов – „Корелация между интраутеринните дефекти в изпълването при хистеросалпинография и ендометриоза при лапароскопия“ – Акуш.Гинекол., 39, 2000, 26-28.

1999 година
1. Маринов Б., М.Цанкова, Л.Дамянов. – „Бромокриптин-Рихтер за потискане на започваща лактация след прекъсване на бременност“ (14 – 28 г.с) – Лекарска практика, 1, 1999, 4, 24-25
2. Новачков В., Л. Дамянов, М. Цанкова, Ст. Иванов – Лечение на остър микотичен колпит с Ciclopiroxolamin (Dafnegin – CSC) при пациентки бременни в десети лунарен месец – Акуш.Гинекол., 38, 1999, 54-56
3. Маринов Б., Л. Дамянов, М. Цанкова – Рихтер за потискане на започваща лактация след прекъсване на бременност между 14 и 28 г.с. – предварително съобщение – Акуш.Гинекол., 38, 1999, 56-58.

1998 година
1. Цанкова М., Р. Райчева – Към стратегиите в антибиотичната профилактика при абдоминална хистеректомия – Акуш.Гинекол., 37, 1998, 25-27
2. Мазнейкова В., В. Димитрова, М. Цанкова, Ил. Борисов – Акушерско поведение при бременни със спонтанно пукнат околоплоден мехур след 37 гестационна седмица – Акуш.Гинекол., 37, 1998, 5-10.

Related Posts

В Медицински център „Свети Пантелеймон“ се извършва фетална морфология, в различна етапи на бременността с цел просле...