02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Specialty: Дерматология

Проблеми, които решава: B резултат на дългогодишния си стаж доц. д-р Кремена Николова притежава голям опит в диагностиката и лечението на различни язвени процеси на долните крайници, в консервативното лечение на трудно зарастващи рани, както и на кожата около тях, васкулити, в областта на микологията (гъбичните заболявания), на клиничната дерматология.
– Проявява специален интерес в областта на съдовите дерматози. За прецизиране на съответната съдова дерматоза е използвала контактна термография, ултразвукова сонография, фотоплетизмография.
– Съвместно с екип от Англия – Оксфорд е лекувала язви на долните крайници с Хелий-неонов лазер.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Запази час онлайн

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Придобива специалност по дерматология и венерология
2. Защитава докторска дисертация отнасяща се до клиниката, диагностиката и лечението на различни язвени процеси на долните крайници от дерматологична гледна точка
3. Хабилитира се през 1998 г. като доцент към Катедра дерматология и венерология на Медицински факултет, Медицински университет, София и Клиниката по дерматология и венерология – УМБАЛ “Александровска”, София, където завежда поликлиничния сектор, сектор “Съдови дерматози” и е била началник на първо отделение в клиниката.
4. Специализира дерматология и съдови дерматози в Клиниките по дерматология в Кьолн, Мюнхен и Есен – Германия.

Специални професионални интереси: Освен в клиничната дерматология доц. д-р Кремена Николова е специализирана и в областта на съдовите дерматози – диференциране на венозни, артериални, хипертонични, васкулитни улкуси, консервативно лечение на трудно зарастващи рани и на кожата около тях.

Езици които владее: Английски, немски.

Образование:
– Кремена Николова завършва висше образование по медицина в Медицински факултет на Висш Медицински Институт – гр. София
– УИН на лекаря: 2300005207.

Професионално развитие:

Периоди:
– Ръководи сектор “Съдови дерматози” (1998-2011г.)
– Завежда поликлиничния сектор (2001-2007г. )
– Завежда първо отделение в Клиниката по дерматология и венерология – УМБАЛ “Александровска”, София (2007-2011г.)

Заемана длъжност:
– Доцент, дм към Катедра и Клиника по дерматология и венерология – УМБАЛ “Александровска”.

Име на работодателя:
– Медицински университет София Катедра дерматология и венерология и Клиника по дерматология и венерология – УМБАЛ “Александровска”.

Основни дейности и отговорности:
– Клинична дерматология;
– Микология;
– Съдови дерматози;
– Обучаване на специализанти и докторанти.

Научни публикации:
– Доц. д-р Кремена Николова има над 60 научни публикации, една монография (Улкус крурис), съавтор е в 8 учебника по дерматология и венерология.

Научна и приложна дейност:
– Участие в изпитни комисии на студенти.
– Участие в изпитни комисии за придобиване на специалност дерматология и венерология.
– Участие в изпитни комисии за зачисляване за асистенти и ординатори.
– Рецензент за придобиване на докторска степен.
– Изнасяне на лекции за студенти медици, стоматолози, английско- говорящи студенти медици, на основни курсове за специалност, както и на лекции със специализирана тематика относно новости в диагностиката и терапията на вирусни и съдови болести.

Участие в научни форуми:
– Участие с доклади и постери в над 40 международни и национални конгреси и симпозиуми

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз
2. Българско дерматологично дружество
3. Българска асоциация за лечение на рани
4. European Academy of Dermatology and Venereology