Д-р Елица Василева

Специалност Клинична лаборатория

Проблеми, които решава:
Има огромен опит, натрупан в продължение на 30 години в областта на кл.лаборатория.

Следдипломни квалификации и специализации:
Участие в национални конференции и конгреси по кл.лаборатория.

Образование:

Завършила Медицинска Академия София през 1979г.
УИН на лекаря: 2400000165.

Професионално развитие:

Период: (1979 г. – 1984 г.
Заемана длъжност: Ординатор в кл.лаборатория.
Име на работодателя: ОБ Ботевград.
Основни дейности и отговорности: Контрол и организация на цялостната работа в лабораторията.

Период:1984 г. – 2004 г.
Заемана длъжност: Ст.ординатор в Отделение по кл.лаборатория.
Име на работодателя: МБАЛ Св.Анна-София.
Основни дейности и отговорности: Организация и контрол на работата в отделните сектори. Познаване и работа с апаратурата.

Период: От 2004г. – до сега.
Заемана длъжност:Директор на медико диагностична лаборатория.
Име на работодателя: АСМИП МЦ СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН.
Основни дейности и отговорности:
– Контрол и организация на качеството в кл. лаборатория.
– Познаване и работа с наличните апарати.
– Контакти с фирмите доставчици.
– Въвеждане на новости.
– Обучение на нов персонал.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Българско дружество по клинична лаборатория.

Обадете се: