Доц. д-р Димитър Лулчев

Специалност хирургия

Проблеми, които решава: Доцент Лулчев е с опит, натрупан в продължение на над 40 години, в диагностиката и хирургичното лечение на заболявания от всички подобласти на специалността, със специален интерес към висцералната онкохирургия, както и хирургията на щитовидната жлеза, панкреаса и черния дроб.
В периода 2002 до 2019 г. той работи в Германия, като хирург. Подробна информация за неговата кариера и опит, може да видите по-долу на тази страница.

Работи с направления по НЗОК.

Запазете час при доцент Лулчев, като позвъните на телефон: 02 815 53 40.

Запазете час онлайн

Специални професионални интереси:
Висцерална онкохирургия с акцент върху малигноми на стомаха.
Висцерална онкохирургия с акцент върху тумори на панкреаса.
Висцерална онкохирургия с акцент върху колоректален карцином.
Чернодробна хирургия с акцент върху метастази от колоректалния карцином.

Езици които владее: немски, английски.

Следване, специализации и добиване на академични степени:

В България (от 1973 до 2002 г.)

– Медицина – Медицинска академия, София период 1973 – 1979г.
– Апробация – Медицинска академия, София 1979г.
– УИН на лекаря: 2300002981

Подготовка за изпит по специалността хирургия 1979 – 1987г.:
– Районна болница Карнобат, НИСМ „Н.И.Пирогов“, София
– Медицинска академия, София.

– Полагане на изпит за специалността „Обща хирургия“ в Медицинска академия, София 1987г.

– Защита на докторски дисетационен труд в Медицинска академия, София
Тема: „Хирургическо лечение на апендикогенния перитони“ 1989г.

– Хабилитация (ст.н.с. II ст.) Висша атестационна комисия, София
Тема: „Левостранен дебелочревен илеус“ 1997.

В Германия (от 2002 до 2019 г.)

– Приравнителен държавен изпит по медицина, аналогичен на § 3 Abs. 2 S. 1 Bundesärzteordnung. Лекарската камера на БРАНДЕНБУРГ – 25.04.2003г.

– Полагане на изпит за специалност по ОБЩА хирургия. Лекарската камера на БРАНДЕНБУРГ – 11.10.2003г.

– Полагане на изпит за специалност по ВИСЦЕРАЛНА хирургия. Лекарската камера на БРАНДЕНБУРГ – 16.02.2008г.

Професионално развитие в България:

– Ординатор по хирургия в Районна болница Карнобат 1979 – 1982г.

– Редовен аспирант по хирургия НИСМ „Н.И.Пирогов“, София 1982 – 1985г.

– Ординатор по хирургия НИСМ „Н.И.Пирогов“, София 1985 – 1986г.

– Научен сътрудник III – I ст. НИСМ „Н.И.Пирогов“, София 1986 – 1997г.

– Ст.Н.с. II ст. НИСМ „Н.И.Пирогов“, София seit 1997г.

– Ръководител на II. хир. клиника НИСМ „Н.И.Пирогов“, София 15.11.1994 – 31.05.2002г.

Професионално развитие в Германия:

– Ординатор по хирургия в Клиника за обща и висцерална хирургия Diakonissenkrankenhaus Dessau 24.06.2002 – 31.12.2002г.

– Ординатор по хирургия Клиника за обща и висцерална хирургия Ruppiner Kliniken GmbH от 01.01.2003г.

– Специалист по хирургия. Клиника за обща и висцерална хирургия Ruppiner Kliniken GmbH от 11.10.2003г.

– Н-к отделение по хирургия с хирургия на щитовидната жлеза и Онкохирургия Клиника за обща и висцерална хирургия Ruppiner Kliniken GmbH 01.01.2006 – 31.03.2010г.

– Н-к отделение по висцерална хирургия Клиника за обща, съдова, гръдна и висцерална хирургия при Болница на Малтийския орден St. Carolus Görlitz, Саксония 01.04.2010 – 31.12.2018г.

Членства в научни дружества и Асоциации:
– От септември 1979 до сега – Български Лекарски Съюз (БЛС).
– От 24.06.2002 до 31.03.2010 – Лекарска камара на Бранденбург.
– От 01.04.2010 до 31.12.2018 – Саксонската лекарска камара.
– От 01.2003 до 31.12.2018 – Съюз на немските хирурзи.

Следдипломни квалификации и специализации (извадка):

Специализации преди 24.06.2002:
– Специализация в областите висцерална и торакална онкохирургия и съдова хирургия Клиникум Щеглиц на Свободния университет Берлин (Prof. Dr. med. R. Haering) 15.11.1992 – 14.11.1993г.

– Курс по Лапароскопска хирургия. Европейски хирургичен институт Нордерщедт, Хамбург. 20.09.1992 – 24.09.1992г.

– Специализация по хирургия на панкреаса. Клиникум на Университета в Улм, Клиника за обща и висцерална хирургия (Prof. Dr. med. H. G. Beger). 1996 – 2001 по две седмици всяка година.

– Специализация по хирургия на стомаха и панкреаса. Инзелспитал Берн, Швейцария
(Prof. Dr. med. M. Büchler). Две седмици Ноември 1999г.

– Специализация по хирургия на млечната жлеза – аблативни, субституиращи, аугментационни и редукционни методи. Болница на Немския червен кръст в Зьомерда, Тюрингия (Dr. med. J. Bechler). Три седмици, март 2002г.

Специализации след 24.06.2002г.
– „Лекарят в Службата по спешна медицина“. Университетът в Бон 21.09.2002 – 28.09.2002г.

– Основен курс по ултразвукова диагностика. Немска асоциация за практическа ехография и ендоскопия. Институт за следдиплопна квалификация в Моншау 10.10.2002 – 13.11.2002г.

– Лапароскопска хирургия на дебелото черво. Девети международен симпозиум към Европейския хирургичен институт, Нордерстедт, Германия 25./26.11.2002г.

– Курс по ултразвукова диагностика – второ ниво Клиникум Южен Росток 22.04.2004 – 25.04.2004г.

– Квалификационен курс по трансфузиология. Академия за следдипломна квалификация на Лекарската камара на Бранденбург 11.03.2005 – 12.03.2005г.

– „Възможности на ултразвуковия скалпел в хирургията на щитовидната жлеза“ Клиникум Бранденбург ООД 12.09.2005г.

– Невроендокринни тумори Ruppiner Kliniken GmbH, Neuruppi 02.02.2005г.

– Гастроинтестинални строматумори. Хазенвинкел при Щернберг 01.04.2006г.

– 2. Студийна среща „Молекулни сигнатури при колоректалния карцином.“ Signature Diagnostics AG, Потсдам 15.12.2006г.

– Специализация по хирургия на щитовидните и паращитовидните жлези. Център по хирургия; Клиникум на Университет Мартин Лутер в Хале-Витенберг 08.10.2007 – 10.10.2007г.

– Годишна конференция 2007 на Студийна група Колон-/Ректумкарцином – Терапия на ректумкарцинома Старото кметство, Хановер 23.02.2007 – 24.02.2007г.

– Ъпдейт към студията „Молекулни сигнатури при колоректалния карцином.“ Signature Diagnostics AG, Потсдам 13.03.2007г.

– Годишна конференция 2009 на Студийна група Колон-/Ректумкарцином Градска зала Билефелд 27.03.2009 – 28.03.2009г.

– Квалификационен курс „Фиксация на платното с фибринно лепило при лапароскопската хирургия на слабинната херния“ Charité Берлин; Кампус Вирхов-Клиникум 25.11.2011г.

– 22. Хирургичен симпозиум „Struma nodosa“ на Болницата Фридрихщат Болницата Фридрихщат Дрезден 01.12.2012г.

– Хирургичен ъпдейт 2012 на Немската Асоциация за Обща и Висцерална хирургия (DGAV) Висбаден; хотел Dorint Pallas 02.03.2012 – 03.03.2012г.

– 130. Конгрес на немските хирурзи Мюнхен 30.04.2013 – 03.05.2013г.

– 23. Хирургичен симпозиум „Колоректалният карцином в стадия на метастазите“ на Болницата Фридрихщат Дрезден 07.06.2013 – 08.06.2013г.

– Симпозиум „Фамилен колоректален карцином“ Туморцентър Дрезден, Льошерщр. 18 от 11.12.2013г.

– Уъркшоп „Панкреасна хирургия“ на Немската Асоциация за Обща и Висцерална хирургия (DGAV) Болницата Фридрихщат Дрезден 05.2.2014 – 06.2.2014г.

– Курс по чернодробна хирургия на Дрезденската школа по хирургична онкология Клиникум на Университета в Дрезден, Клиника и поликлиника за висцерална, гръдна и съдова хирургия 05.11.2015 – 06.11.2015г.

– Уъркшоп „Хепатобилиарна хирургия – теория и практика“ на Немската Асоциация за Обща и Висцерална хирургия (DGAV). Болницата Фридрихщат Дрезден 04.12.2015 – 05.12.2015г.

– Хирургичен ъпдейт 2016 на Немската Асоциация за Обща и Висцерална хирургия (DGAV) Куронтният Дом на Висбаден 04.03.2016 – 05.03.2016г.

– Хирургичен ъпдейт 2018 на Немската Асоциация за Обща и Висцерална хирургия (DGAV) Залите на Дунав, Майнц 04.03.2018 – 05.03.2018г.

Обадете се: