ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ЗДРАВЕ И ТРУД!
ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ЗДРАВЕ И ТРУД!
 (02) 917 94 70    Карта

Работно време:

понеделник – петък: 8.30–17.30 ч.


Здравно наблюдение – чрез анализ и оценка на здравното състояние на работниците и служителите:

1. Преценка на пригодността на работещите да изпълняват определен вид работа.

2. Анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на:

- Информация за временната неработоспособност;

- Информация за трайната неработоспособност;

- Резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;

- Информация за регистрирани професионални болести;

- Информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.

3. Поддържа здравни досиета по образец на Наредба 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дйността на службите по трудова медицина.

4. Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания.

5. Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.

НАЗНАЧАВА И СЪДЕЙСТВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Нормативно изискване: Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3/25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване на дйността на службите по трудова медицина, Наредба №3/1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, Наредба №7/2005г. за минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.


Оценка на риска на работните места - чрез обхващане на всички аспекти на трудовата дейност и установяване на възможните опасности и рискове.

1. Изработва и/или актуализира оценката на риска за здравето и безопасността на работещите.

2. Разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск.

3. Оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки.

4. Разработва препоръки към работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и препоръки за нуждаещите се от специална закрила работещи.

Нормативно изискване: Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, Наредба №5/11.05.1999г. за реда и начина и периодичността на извършване на оценка на риска, други нормативни документи според спецификата на конкретната дейност.


Обучение

За работодатели и работещи организираме и предлагаме следните обучения:

- Разработва и участва в изпълнението на програми за обучение по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика

- Първоначално и ежегодно обучение на членовете на Комитетите/Групите по условия на труд, както и консултиране и подпомагане на същите в осъществяване на дейността им;

- Обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;

- Обучение по избрана тематика, съобразена със спецификата и изискванията на работодателя;

Нормативно изискване: Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3/25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, Наредба №4/03.11.1998г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, Наредба РД 07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


И още...

За работодатели и работещи организираме и предлагаме:

- Консултиране на работодателя при изработване на фирмени нормативни актове, свързани с безопасността и здравето при работа;

- Консултиране по въпроси, свързани с трудоустрояване, трудови злополуки, физиологичен режим на труд и почивка и др.;

- Консултиране по прилагането на съществуващата нормативна база, както и при промени в същата;

- Консултира работодателя при определяне на необходимите измервания на фактори на работната среда и ел. обезопасителните мерки. Съдейства при организирането за измерване на съответните параметри от СЕРТИФИЦИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ;

- КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОРИГИРАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЯ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ;

- Разработване и оценка на физиологичен режим на труд и почивка в съответствие на нормативните изисквания и съобразен със спецификата на конкретната дейност;

- СТМ предлага и специалисти, които имат необходимата квалификация, опит и умения за изпълнението на функциите на ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА, който организира и координира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Нормативни изискване: Всички изисквания на нормативната база на Р. България, относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.