Структура »»» В структурата на Св. Пантелеймон се включват медицински център, медико-диагностична лаборатория, служба по трудова медицина и Многопрофилна болница за Активно лечение.
Медицинският център обезпечава здравни услуги в доболничната област, медико-диагностичната лаборатория извършва клинико-лабораторни изследвания и е част от медицинския център.Службата по трудова медицина извършва услуги, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). И трите звена се намират на разстояние 200-300 м. едно от друго в района между НДК и баня Мадара.
Мисия »»» Визия »»» Цел »»»
СПОДЕЛЯМЕ ГРИЖАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ЗА БЕЗОПАСНОСТТА ВИ ПРИ РАБОТА Зравна компания „Свети Пантелеймон” да се превърне в 5 годишен период в мрежа от заведения, включваща Многопрофилна болница и Диагностично - консултативни центрове на територията на гр. София, с прилежащата им диагностична и аптечна база, предоставящи денонощно качествени медико - диагностични услуги, както и трудово-медицински офиси с висок стандарт при предоставянето на трудово - медицинските услуги. • да се превърне в лидер при предоставянето на определени видове, с въвеждане на нови техники в болничните и извънболнични медицински и трудово – медицински услуги;
• осъществяване на медицинските дейности според правилата за добрите клинични практики и национални и общоприети медицински стандарти за лечение, при спазване на медицинската етика и правата на пациентите;
• изграждане на модерна болнична и извънболнична среда;
Проекти »»» В процес на проект е Многопрофилна Болница за Активно Лечение "Свети Пантелеймон".